สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,694.48210.0096.3 %5.0673.49179.9473.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,222.2011,884.00-181.5 %0.01,706.75253.0085.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี53,922.5150,784.605.8 %2.5252.84446.20-76.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,315.0217,217.6010.9 %5.085.8064.6024.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,539.701,780.6072.8 %5.070.7197.19-37.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,387.9815,222.00-246.9 %0.01,417.05313.6177.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,949.271,810.4054.2 %5.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,024.761,396.0053.8 %5.0863.6753.2093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,312.685,389.5859.5 %5.04,634.88173.4296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,691.206,508.4452.5 %5.01,970.43397.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,722.6616,672.4615.5 %5.02,968.20563.9181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,035.241,756.0056.5 %5.0216.5266.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน6,518.131.00100.0 %5.0347.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,424.93371.0093.2 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,421.81300.0091.2 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,526.41678.0085.0 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,172.80222.0095.7 %5.0361.8840.9088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,686.32946.0074.3 %5.0417.3947.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก4,574.86468.0089.8 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,418.15789.0085.4 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,539.78448.0087.3 %5.0316.780.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,559.76271.0095.1 %5.0310.2557.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,389.89333.0090.2 %5.0338.895.3198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,413.07470.0091.3 %5.0243.0343.6182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,874.81751.0080.6 %5.0234.7156.0976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,500.97182.0096.7 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,700.35554.0085.0 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,500.65630.0082.0 %5.0356.6242.7788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,091.451.00100.0 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,933.736,674.0039.0 %5.0768.3293.1087.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย2,838.532,308.0018.7 %5.0601.28439.8326.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,427.969,353.40-111.2 %0.01,801.49953.8047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี24,463.687,927.0167.6 %5.09,804.97665.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,538.971.00100.0 %5.0381.87128.2566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,720.572,377.0012.6 %5.0504.98201.4060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,991.77818.0072.7 %5.0646.77608.006.0 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,262.431,806.0044.6 %5.0502.64171.0066.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,812.612,012.0028.5 %5.0386.95268.8530.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,066.234,961.2729.8 %5.01,415.11473.8166.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,288.792,272.6430.9 %5.08,074.00302.4696.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,131.511,296.0058.6 %5.0897.36191.9078.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,025.99831.0072.5 %5.0891.60547.2038.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,205.853,274.2022.2 %5.01,072.82930.0513.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,281.934,820.17-12.6 %0.01,869.58760.3759.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,680.604,281.108.5 %4.01,981.57888.3355.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี38,709.894,580.9988.2 %5.01,821.072,263.85-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,724.333,640.64-33.6 %0.0670.56427.5036.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,270.211,916.0055.1 %5.01,358.061,253.287.7 %3.5
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,830.002,791.0042.2 %5.01,374.03363.1173.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,431.111,486.8566.4 %5.01,837.76495.9373.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,708.6520,756.00-263.6 %0.01,624.29434.1573.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี212,214.13345,759.78-62.9 %0.01,020.23950.006.9 %3.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,185.928,089.10-12.6 %0.02,252.95223.2590.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,440.651,954.0043.2 %5.01,057.16404.5361.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,767.366,145.60-63.1 %0.01,398.69471.5066.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,939.848,041.5326.5 %5.04,395.23930.9978.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,403.735,481.5634.8 %5.02,912.422,697.357.4 %3.5
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,701.394,046.0039.6 %5.0110.568.5592.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,773.35827.0053.4 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,773.35991.0044.1 %5.089.6027.5569.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,898.411,446.0050.1 %5.092.312.8596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,869.211,227.0068.3 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,932.26648.0077.9 %5.0825.61268.8567.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,648.573,534.003.1 %1.5701.21392.9044.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,171.6755,735.00-507.7 %0.02,502.381,650.7034.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,906.19670.0091.5 %5.01,320.03538.0259.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,354.112,689.0038.2 %5.01,224.96350.5571.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,932.2413,196.70-90.4 %0.01,738.3991.6594.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,355.7212,926.003.2 %1.52,244.303,244.25-44.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,982.192,790.0076.7 %5.01,510.191,953.91-29.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,706.144,044.00-9.1 %0.01,148.90411.3564.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,267.61440.0089.7 %5.01,415.11192.8586.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,871.275,310.009.6 %4.51,738.41601.3865.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,758.932,923.8338.6 %5.0920.72264.1071.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,746.4118,151.0126.7 %5.0863.86352.4659.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,879.3511,658.00-48.0 %0.0579.74104.5082.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี103,943.7569,695.5032.9 %5.01,467.31525.9764.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,610.1313,110.003.7 %1.52,429.03918.5562.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,585.292,953.0055.2 %5.0844.64114.9086.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,629.874,199.0025.4 %5.01,943.24442.7077.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี13,659.1016,105.00-17.9 %0.0833.92378.8254.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,705.991,982.0046.5 %5.0661.48320.7251.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,429.729,390.12-72.9 %0.01,833.46166.2590.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,204.987,296.00-127.6 %0.0958.741,613.10-68.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,363.424,961.16-47.5 %0.0681.01422.8737.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร53,131.039,355.9582.4 %5.05,118.79622.9887.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 126,828.687,777.5071.0 %5.01,149.21149.5087.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 235,053.158,681.0075.2 %5.02,159.95401.7681.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 324,094.5814,785.3838.6 %5.01,703.66278.6683.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,430.283,973.0065.2 %5.0389.90302.0022.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,280.352,993.0030.1 %5.0184.33225.97-22.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี223,417.8065,657.0070.6 %5.01,295.12440.8066.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,320.571.00100.0 %5.0933.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี35,476.734,787.8286.5 %5.01,111.22444.6060.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,631.5833,620.00-71.3 %0.01,024.96967.165.6 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,953.1412,762.0032.7 %5.0816.40250.8069.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา32,243.0513,482.0058.2 %5.01,015.0260.0094.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,167.9618,432.0057.3 %5.01,000.42648.8435.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี62,025.8025,723.5958.5 %5.024,037.602,335.1490.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,644.0920,928.0021.5 %5.01,110.05363.0667.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,709.161.00100.0 %5.01,209.2473.5693.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,490.332,489.0028.7 %5.0877.66571.5234.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,847.327,600.00-56.8 %0.01,899.94864.2954.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,437.831,145.0053.0 %5.0482.060.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,594.77591.0077.2 %5.0695.86216.6068.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,808.5017,525.0023.2 %5.07,438.683,308.6555.5 %5.0
รวม 1,581,676 1,148,957 27.36 % 162,354 49,341 69.61 %