สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,421.19751.7069.0 %5.0347.66123.9564.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง128,009.7935,184.1272.5 %5.0867.6594.6589.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองไม่ครบ1,958.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ130.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,017.531,530.0049.3 %5.0537.8296.8282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง10,810.8811,389.00-5.3 %0.01,945.00446.4677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,996.32580.0085.5 %5.0260.7860.2176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,870.62200.0094.8 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,836.82406.0089.4 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,916.28191.0095.1 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง7,954.109,637.30-21.2 %0.01,172.08266.4277.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,454.444,953.62-43.4 %0.0746.99403.4246.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,468.28420.0083.0 %5.0439.65119.7072.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,168.462,084.4050.0 %5.0785.04535.4331.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,156.291,331.1057.8 %5.0651.95399.1538.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,106.831,025.5067.0 %5.0632.59231.5063.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,180.841,253.0060.6 %5.0613.88595.553.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองไม่ครบ2,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,752.061,025.0072.7 %5.0899.16581.7835.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,114.862,466.9020.8 %5.0632.9161.0490.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,705.237,584.2540.3 %5.01,078.520.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง45,125.1544,527.001.3 %0.5377.69784.00-107.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,642.431,263.0065.3 %5.0567.67409.5127.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 2,833.624,554.49-60.7 %0.053.63174.32-225.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,293.691,256.0061.9 %5.0708.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,788.441,100.8060.5 %5.0499.79206.0958.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,668.2925,103.01-227.4 %0.01,456.80476.8567.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,718.914,794.90-28.9 %0.0937.15392.0758.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,568.611,362.5061.8 %5.0823.0691.7288.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,756.366,325.04-68.4 %0.0804.04133.3883.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,327.671,867.7043.9 %5.0670.93266.9560.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,934.843,153.80-7.5 %0.0537.82282.7847.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,080.061,752.7043.1 %5.0423.63154.4263.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง5,032.251,610.0068.0 %5.0588.0680.3786.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,718.571,602.6041.0 %5.0423.7258.5386.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,469.972,346.0093.9 %5.012,023.48209.7298.3 %5.0
รจจ.ระนอง 744,861.7523,582.8896.8 %5.07,076.34294.1095.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,693.60730.0072.9 %5.0269.670.9599.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,619.634,439.0032.9 %5.01,697.79325.2180.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,485.25741.0078.7 %5.0785.04104.5786.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,305.484,665.28-41.1 %0.0689.95152.9377.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง4,137.492,187.6047.1 %5.0869.45508.2141.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,050.322,690.0011.8 %5.0575.85183.6668.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง21,515.9011,390.0147.1 %5.02,734.45381.8586.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,634.852,558.0073.5 %5.0278.23158.0743.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,678.5015,942.0052.7 %5.0880.69668.0624.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,986.4010,652.20-6.7 %0.0489.53482.011.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,646.317,144.5567.0 %5.0590.76167.4471.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,839.1415,445.58-74.7 %0.01,459.491,113.3023.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,632.171,433.0060.5 %5.0823.06427.4448.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,622.301,859.0029.1 %5.0423.72108.4374.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,218,609 290,093 76.19 % 53,050 13,006 75.48 %