สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,457.82700.0071.5 %5.0453.35141.6868.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,813.426,117.00-60.4 %0.0947.74199.4179.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,156.341,208.0061.7 %5.0719.5548.2993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,908.2310,514.803.6 %1.52,993.69576.9580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,345.131,835.0057.8 %5.0302.97101.8166.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,312.25669.0084.5 %5.0486.3658.8187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,756.06477.0087.3 %5.0311.492.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,749.44380.0089.9 %5.0274.8245.2083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,297.81527.0087.7 %5.0255.1119.9392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,605.66575.0084.1 %5.0137.192.8597.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,637.48268.0092.6 %5.0381.3931.5591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,983.07276.0093.1 %5.0280.0665.7776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,355.62297.0097.1 %5.0275.713.9498.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,271.05536.0087.5 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,904.0868.0098.3 %5.0410.706.4998.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,200.415,004.80-56.4 %0.0700.53277.1960.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,894.441,170.0070.0 %5.01,042.84521.4050.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,603.482,581.4028.4 %5.01,217.65286.9476.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,051.531,759.0042.4 %5.0700.55290.5858.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,109.6028,537.008.3 %4.011,857.143,355.2571.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,890.34827.0071.4 %5.0646.20457.8529.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,909.002,501.0036.0 %5.0928.75869.176.4 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,268.511,604.4029.3 %5.0533.42267.7149.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,321.654,299.00-29.4 %0.0795.64579.3327.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,228.534,484.00-38.9 %0.0729.41223.8069.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี12,812.169,952.4722.3 %5.01,518.221,158.5023.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,159.8813,349.00-19.6 %0.03,924.802,997.2523.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,553.252,410.0032.2 %5.0890.71331.3462.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,422.84687.0071.6 %5.0434.3262.9585.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี4,017.77982.0075.6 %5.0586.43219.7262.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,600.483,335.707.4 %3.5871.69551.8136.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,806.927,698.00-60.1 %0.01,309.041,384.35-5.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,517.571,985.0056.1 %5.01,213.99188.7184.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,188.432,850.0010.6 %5.0738.58375.3849.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี6,455.234,802.3025.6 %5.01,822.49157.1791.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,847.631,626.0057.7 %5.0985.79313.2368.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,594.532,288.0036.3 %5.0833.66516.8738.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,553.221,965.0044.7 %5.0909.73222.0775.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,070.701,713.6066.2 %5.01,042.84128.9187.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,841.664,103.4615.2 %5.0719.5799.5686.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,891.821,546.8385.8 %5.0719.57199.5072.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,801.1814,172.0024.6 %5.01,810.49210.8088.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 49,963.5948,544.042.8 %1.0916.43202.7477.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,872.141,148.0060.0 %5.0624.4998.3084.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,518.391,164.8266.9 %5.0833.66343.2858.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,238.871,186.0063.4 %5.0776.62184.3576.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,290.285,971.085.1 %2.51,347.10190.9585.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,439.562,074.3753.3 %5.01,213.98473.5961.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,118.447,031.24-70.7 %0.01,501.59570.2062.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,705.944,747.59-28.1 %0.0890.71488.3045.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,997.0011,101.7941.6 %5.01,242.58439.4464.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 229,163.6011,556.0060.4 %5.03,228.63484.9885.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,676.158,168.16-387.3 %0.0482.66487.01-0.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี113,239.9668,720.0039.3 %5.02,036.451,152.7443.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,099.815,445.0050.9 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,975.975,927.0054.3 %5.0577.79229.8760.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี23,339.2417,123.4026.6 %5.0835.601,443.47-72.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,590.368,532.0037.2 %5.0654.69558.0314.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,689.4613,798.0070.4 %5.0746.37925.11-23.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล52,134.9347,624.078.7 %4.0851.2622.0097.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,031.54695.5477.1 %5.01,167.3735.8196.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,369.7016,960.00-130.1 %0.02,639.951,170.4055.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,200.172,656.0036.8 %5.01,023.8254.5194.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,884.211,232.5757.3 %5.0627.06257.0859.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,118.8632,265.97-52.8 %0.03,637.096,678.25-83.6 %0.0
รวม 677,824 476,354 29.72 % 76,513 34,459 54.96 %