สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,867.391,055.0043.5 %5.0392.65149.1562.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,434.3011,458.5063.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,554.173,781.65-6.4 %0.0772.9793.1088.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,103.431,127.0063.7 %5.0356.9743.2987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,564.877,085.8117.3 %5.01,837.87331.5582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,957.571.00100.0 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,747.47675.0082.0 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,757.54514.0086.3 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,261.83439.0089.7 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,785.81546.0085.6 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,093.35334.0093.4 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,048.047,162.7140.5 %5.0840.74178.6078.8 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,198.693,276.0022.0 %5.0395.9843.7089.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,719.334,118.99-10.7 %0.0772.97585.2024.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,819.5524.3699.1 %5.0430.69402.806.5 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,402.692,164.0059.9 %5.01,457.55660.2554.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,328.761,447.0056.5 %5.0639.86139.0978.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,451.391,374.0060.2 %5.0677.89505.0025.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,047.041,504.0050.6 %5.0525.77758.74-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,288.083,691.0013.9 %5.0911.80339.1562.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,272.122,638.0038.3 %5.01,001.17311.6068.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,269.091,020.0068.8 %5.0620.85277.4055.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,413.369,186.43-108.2 %0.0979.28394.9059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,766.631,835.0051.3 %5.0772.97352.4554.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,224.67617.0072.3 %5.045.0436.7018.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,660.63848.0076.8 %5.0734.9431.2295.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,144.331,397.0055.6 %5.0563.80204.0663.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,640.263,621.800.5 %0.5734.94347.7052.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,432.3820,043.27-211.6 %0.01,248.37715.7542.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,370.602,047.0053.2 %5.01,058.21646.0039.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,429.931,282.0062.6 %5.0639.86214.7066.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล8,881.008,970.00-1.0 %0.01,084.4697.8591.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,501.721,536.0086.6 %5.0677.89157.4276.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,523.042,551.0027.6 %5.0715.93335.3553.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,367.871,472.0056.3 %5.0658.88126.0880.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,948.361,342.0066.0 %5.0833.23282.7066.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,902.201,533.0047.2 %5.0449.700.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,202.647,542.0032.7 %5.0340.86138.4959.4 %5.0
รจจ.สตูล 26,069.7238,166.00-46.4 %0.0559.81445.5720.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,840.16554.0080.5 %5.0449.70186.2058.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,560.501,667.0053.2 %5.0715.93369.9248.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,218.161,378.0057.2 %5.0582.81218.5062.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,113.783,806.6425.6 %5.0887.07246.0572.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,536.983,096.0031.8 %5.0639.8671.4488.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,377.323,738.1030.5 %5.0713.60314.4055.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล13,512.928,303.3138.6 %5.01,268.60672.6047.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,273.442,689.5837.1 %5.0172.27395.19-129.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,222.1022,062.0059.3 %5.0959.79296.4569.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,122.6312,946.6248.5 %5.0653.95491.3124.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู26,173.5817,819.0031.9 %5.0614.98242.0160.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,417.7514,286.98-37.1 %0.01,407.19896.8036.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,512.502,050.8041.6 %5.0696.91153.5778.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,600.94488.0081.2 %5.0354.6299.7571.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,345.389,830.4471.4 %5.02,486.512,199.6911.5 %5.0
รวม 428,280 264,143 38.32 % 37,792 16,633 55.99 %