สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,641.52860.0067.4 %5.0494.3989.8681.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.888,872.0654.7 %5.071.29213.78-199.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,096.211,275.0058.8 %5.0684.53152.9577.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,836.362,332.0017.8 %5.0570.44100.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,640.025,090.2652.2 %5.02,357.93504.5278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,614.34282.0092.2 %5.0158.8059.1962.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,212.30927.0082.2 %5.0265.0457.7778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,771.62945.0074.9 %5.0237.4785.2664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,826.79655.0082.9 %5.0315.4276.4375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,716.68473.0087.3 %5.0236.0577.0267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,589.07314.0091.3 %5.0234.0088.7462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,632.81209.0094.2 %5.0314.7475.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,642.37236.0093.5 %5.0282.8559.1979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,619.87254.0093.0 %5.0317.3667.6578.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,022.274,902.0055.5 %5.0732.73149.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,412.866,175.50-39.9 %0.01,197.97556.7053.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,258.652,332.0028.4 %5.0741.58177.4376.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,334.541,941.0055.2 %5.01,197.95718.2740.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,283.43945.0071.2 %5.0761.29250.8067.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,236.321,275.0060.6 %5.0741.58313.5057.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,383.111,520.0055.1 %5.0542.19884.28-63.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบ2,438.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,884.703,271.4544.4 %5.01,235.98570.0053.9 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,680.223,183.3113.5 %5.0893.71702.0521.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,851.1212,267.27-79.1 %0.01,597.3095.9594.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง169,088.02116,457.0031.1 %5.0520.42322.5038.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,435.222,358.0031.4 %5.0817.65113.0686.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,396.973,569.2044.2 %5.04,675.66148.2996.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,597.323,439.0025.2 %5.073.7115.6778.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,285.80997.0069.7 %5.0874.680.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,966.11937.5068.4 %5.0627.49111.7282.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,507.172,657.0024.2 %5.0836.65399.0052.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,055.3524,417.07-303.2 %0.01,616.321,755.50-8.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,532.383,922.0013.5 %5.01,350.09146.6789.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,441.621,294.0076.2 %5.0779.610.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,854.2613,771.25-39.7 %0.01,502.90114.0092.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,299.481,875.0056.4 %5.01,140.90456.0060.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,730.913,809.00-2.1 %0.0874.69469.3046.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,416.501,994.0041.6 %5.0817.63294.3264.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,180.962,542.0039.2 %5.01,121.90631.0043.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง5,037.943,305.0034.4 %5.0589.450.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง11,720.6010,512.0010.3 %5.0951.29209.0178.0 %5.0
รจจ.ตรัง 134,848.5647,109.0065.1 %5.0917.81918.00-0.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,824.70834.0070.5 %5.0551.42116.8578.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,132.952,370.0042.7 %5.01,045.84177.8983.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,054.631,182.0061.3 %5.0665.52152.0077.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,666.094,783.00-2.5 %0.01,140.90160.5585.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,139.621,255.0060.0 %5.0431.21221.3548.7 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง3,382.085,269.76-55.8 %0.0642.40285.0055.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง16,032.963,407.8278.7 %5.0724.92241.3066.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 115,964.1211,681.8926.8 %5.01,219.02346.0071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,567.139,985.4066.2 %5.01,355.82251.7581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่9,536.448,908.906.6 %3.02,403.03924.9261.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,582.203,935.1540.2 %5.0313.77643.15-105.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,740.7751,182.0031.5 %5.01,317.61535.3559.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,421.9619,940.00-2.7 %0.0641.97204.2568.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,876.6416,693.856.6 %3.0667.37103.5584.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง36,131.538,843.8075.5 %5.0576.78199.5065.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง57,720.8210,324.0082.1 %5.0749.83199.5073.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,565.248,491.0045.4 %5.0624.74265.0557.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด55,133.7418,300.0066.8 %5.0758.60254.9766.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,933.8016,330.00-64.4 %0.09,831.69732.6792.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,661.3825,779.0027.7 %5.0708.37128.9481.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,099.641,924.0053.1 %5.0912.71477.6847.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,658.44797.0070.0 %5.0456.34137.4369.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง22,139.4511,194.0149.4 %5.03,989.864,724.46-18.4 %0.0
รวม 959,113 548,913 42.77 % 68,001 23,717 65.12 %