สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,654.56732.0072.4 %5.0409.1231.2692.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,289.891,610.5282.7 %5.051.9962.84-20.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,521.311,200.0052.4 %5.0618.340.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,846.416,387.0241.1 %5.02,291.73561.3075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,741.04462.0087.7 %5.0328.4331.6090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,757.88342.0090.9 %5.0243.8533.7686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,626.47380.0089.5 %5.0213.7932.2684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,829.01380.0090.1 %5.0241.2854.1377.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,706.07213.0094.3 %5.0383.9662.6583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,614.6796.0097.3 %5.0282.4842.9284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,599.35186.0094.8 %5.0126.8237.5970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,623.10223.0093.8 %5.0166.1062.7362.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,345.735,476.00-2.4 %0.0905.48418.0053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,508.35728.0071.0 %5.0400.59343.9014.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,348.282,410.0054.9 %5.0847.48313.5063.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,231.83645.0080.0 %5.0541.94471.6713.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,453.961,384.0068.9 %5.0694.36312.7955.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,650.242,015.0044.8 %5.0865.53803.707.1 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,762.701,256.0028.7 %5.0423.2598.5576.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,872.663,943.0019.1 %5.01,359.82708.5747.9 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,654.762,767.2024.3 %5.0683.78377.9544.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,558.939,067.8933.1 %5.01,226.83252.9479.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,561.532,695.5624.3 %5.0789.46175.7577.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,315.341,081.0053.3 %5.049.8932.1935.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,957.56310.0089.5 %5.0580.2828.5795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,077.611,274.0058.6 %5.0580.28289.7550.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,496.772,145.9038.6 %5.0770.44127.3083.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,140.7632,130.90-112.2 %0.01,188.80889.6125.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,312.582,407.0054.7 %5.01,436.69593.3458.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,052.591,190.0070.6 %5.0580.65183.1768.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,425.667,582.06-39.7 %0.01,226.81296.7975.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง5,561.56627.0088.7 %5.0865.53408.5052.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,584.522,627.0026.7 %5.0827.49418.0049.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง5,253.642,056.0060.9 %5.0751.4293.0587.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,825.311,698.0064.8 %5.01,017.65187.6681.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,905.323,889.3234.1 %5.0675.370.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,033.811,297.0088.2 %5.02,843.38194.6493.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 6,346.998,840.88-39.3 %0.0376.12354.905.6 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,840.63710.0075.0 %5.0485.21120.0075.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,852.12397.0089.7 %5.0903.55488.2146.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 113,087.277,290.7944.3 %5.01,067.30294.5072.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 23,577.547,140.81-99.6 %0.01,173.09355.5069.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,822.483,429.9988.5 %5.0323.55253.0521.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง42,867.9651,768.00-20.8 %0.0836.00249.4670.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม82,805.9112,889.0084.4 %5.0704.5492.8586.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง182,064.8812,408.6093.2 %5.03,630.001,406.0061.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,589.057,703.4047.2 %5.0536.28192.8564.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไม่ครบ268.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ198.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,553.5413,217.0061.7 %5.0522.82314.2539.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง12,409.9717,316.00-39.5 %0.01,817.30882.4851.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,407.251,297.5061.9 %5.0744.362.6799.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,689.29832.0069.1 %5.0462.78116.9274.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,876.9511,492.0045.0 %5.05,292.441,978.3562.6 %5.0
รวม 640,494 261,647 59.15 % 46,366 16,137 65.20 %