สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,873.42156.0094.6 %5.0558.70142.5074.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา66,767.0336,125.6245.9 %5.01,044.04414.9860.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,090.665,422.2974.3 %5.0383.6193.0475.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)56,107.029,359.7983.3 %5.01,003.73277.0172.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,026.503,978.77-287.6 %0.0440.23152.7665.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,016.45610.0079.8 %5.0470.35110.0176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,209.8915,386.0033.7 %5.02,042.99304.2085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,484.11497.0085.7 %5.0172.9254.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,489.78480.0086.2 %5.0201.3547.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,451.18229.0093.4 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,448.10397.0088.5 %5.0258.1581.7068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,454.7750.0098.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,596.67513.0085.7 %5.0243.2957.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,678.136,297.8827.4 %5.0960.33349.7563.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,070.244,375.29-42.5 %0.0610.14339.1544.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0501.65117.8076.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,153.101,519.0070.5 %5.01,547.53337.2578.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,441.041,204.0065.0 %5.0690.22309.7055.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,052.62264.0091.4 %5.0672.79370.8844.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,878.623,746.003.4 %1.5760.641,288.20-69.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา1,942.283,067.00-57.9 %0.0492.01392.6520.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,630.153,424.1426.0 %5.01,262.29694.4545.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,174.292,161.5031.9 %5.0729.8459.4691.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา5,902.1814,921.61-152.8 %0.01,376.39425.8469.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,810.622,228.0041.5 %5.0996.07238.7376.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.040.9597.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,430.65779.0068.0 %5.0463.6246.9789.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,906.21634.0078.2 %5.0615.75448.4027.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,204.533,155.001.5 %0.5729.84277.2562.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,448.5810,166.00-128.5 %0.01,224.262,133.80-74.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,851.203,393.0068.7 %5.02,555.38537.6979.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา4,153.691,322.0068.2 %5.0881.97238.4973.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา4,887.798,857.17-81.2 %0.01,094.0578.1892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,843.201,302.0088.0 %5.0748.86151.9179.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,520.633,739.62-6.2 %0.0824.92328.0460.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,953.271,928.0061.1 %5.0958.03200.7679.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,737.031,967.1065.7 %5.01,015.08289.4871.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,713.142,888.34-6.5 %0.0501.6548.4090.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,608.472,277.0076.3 %5.0596.73128.2578.5 %5.0
รจก.ยะลา 363,130.6951,732.8785.8 %5.03,908.83119.2596.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,197.035,008.40-56.7 %0.0672.79150.0077.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,457.652,285.0033.9 %5.0656.95351.6446.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,896.591,897.0034.5 %5.0615.75138.7077.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,165.175,666.51-36.0 %0.01,053.11285.0072.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,589.551,418.0069.1 %5.01,338.35152.6388.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,134.8213,183.83-218.8 %0.01,072.13684.7436.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,316.104,828.6857.3 %5.0447.010.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 39,433.237,100.7624.7 %5.02,019.30813.5559.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 169,766.8917,739.3974.6 %5.0999.94228.3477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 215,347.018,023.9047.7 %5.01,139.25360.0068.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,555.571,977.0097.7 %5.0436.82473.10-8.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,552.281.00100.0 %5.01,296.36724.8544.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,524.6113,346.0051.5 %5.0680.61213.8568.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา19,048.8414,041.0026.3 %5.0613.47310.5349.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน35,212.579,816.0072.1 %5.0649.55342.0047.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง38,765.0418,329.0052.7 %5.0963.79223.2576.8 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,449.2419,614.00-27.0 %0.02,051.95878.4057.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา43,527.8744,658.74-2.6 %0.0990.22289.1670.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,629.482,953.0018.6 %5.0729.84359.3550.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,038.99634.0068.9 %5.0425.59199.5053.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,628.4416,276.0081.0 %5.019,842.116,665.4166.4 %5.0
รวม 1,224,375 419,351 65.75 % 73,014 25,721 64.77 %