สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส469.80832.00-77.1 %0.0424.19219.8548.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,237.2322,845.51-103.3 %0.066.19105.64-59.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,806.827,213.2054.4 %5.0101.70154.10-51.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,030.335,068.89-67.3 %0.0652.40167.2074.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,961.091,638.0044.7 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,039.5510,386.00-3.5 %0.02,592.02647.9075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,562.37675.0081.1 %5.0205.6597.4852.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,488.50230.0093.4 %5.0181.4190.7350.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,718.3013.0099.7 %5.0160.3831.3280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,524.37268.0094.1 %5.0182.210.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,542.44441.0087.6 %5.0286.0484.4070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,651.14299.0091.8 %5.0313.1684.2973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,513.07370.0089.5 %5.0343.7430.1891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,488.5828.0099.2 %5.0342.5531.1790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,940.98784.0080.1 %5.0406.6345.1988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,407.93265.0092.2 %5.0252.0073.5370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ942.0413.0098.6 %5.0222.4952.2576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,480.14187.0094.6 %5.0187.7082.4856.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,509.6520,436.88-114.9 %0.01,196.75439.7363.3 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,641.5515,188.40-57.5 %0.0777.140.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,228.485,508.00-70.6 %0.0747.46342.0054.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,584.591.00100.0 %5.0333.22186.2044.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,872.451,627.8043.3 %5.0440.77164.3562.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,551.04758.0070.3 %5.0500.83237.5052.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,715.12861.8068.3 %5.0519.2296.0981.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,879.253,555.0072.4 %5.01,755.31268.8584.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,346.22633.0081.1 %5.0804.51368.6054.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,702.99951.7474.3 %5.0743.20683.758.0 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,516.031,429.0059.4 %5.0918.61791.2113.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,093.872,554.48-22.0 %0.0512.86378.5726.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,447.982,348.0031.9 %5.0842.561,187.38-40.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,425.881,208.1064.7 %5.0823.5343.8594.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส81,393.8285,773.06-5.4 %0.0644.29219.8565.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,165.14520.0083.6 %5.0728.45326.0055.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,036.002,559.0076.8 %5.0271.0265.1876.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,652.83514.0085.9 %5.0937.6231.3296.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,892.92416.0085.6 %5.0614.35174.6271.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,128.242,436.6088.5 %5.08,372.88357.9395.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส11,436.2023,555.00-106.0 %0.01,793.342,149.84-19.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,464.42810.0085.2 %5.0994.68168.3183.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,545.447,948.00-43.3 %0.01,517.0864.0995.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,540.38797.0089.4 %5.0728.45279.3061.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,454.633,209.0028.0 %5.0994.67619.4037.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,905.911,778.0054.5 %5.0842.54389.8453.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,390.071,758.0060.0 %5.01,222.8692.8692.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,786.622,143.0023.1 %5.0557.3055.8090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,295.625,784.0048.8 %5.0514.88220.3057.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 74,688.341,545.9197.9 %5.0964.64564.0241.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,056.712,372.5022.4 %5.0671.40182.5172.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,496.103,764.0016.3 %5.01,222.86380.3068.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,090.672,156.0030.2 %5.0690.42120.0082.6 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,233.202,739.5756.0 %5.01,374.96338.6275.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,793.022,022.0057.8 %5.01,413.02294.9379.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,579.294,851.94-6.0 %0.0994.67952.204.3 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส64,644.326,185.6990.4 %5.02,565.61232.4290.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 199,617.1112,036.8187.9 %5.01,200.49521.3156.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 225,071.208,800.5664.9 %5.01,858.11719.1561.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,298.391,688.00-30.0 %0.0291.90374.86-28.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,475.156,258.0076.4 %5.0771.19497.5535.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบ14,759.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,291.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,130.4014,048.85-15.8 %0.01,907.181,951.20-2.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,241.771,846.5043.0 %5.0747.46332.2255.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,557.981,656.0035.3 %5.0462.24277.2140.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส53,779.8811,659.0178.3 %5.06,454.585,130.0020.5 %5.0
รวม 720,162 332,250 53.86 % 62,531 25,272 59.59 %