สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,422.64261.0089.2 %5.0399.96175.7456.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ไม่ครบ4,900.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ124.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,968.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ12,024.605,696.0052.6 %5.01,618.70744.3554.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,494.191.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,212.2895.0097.0 %5.0251.3127.0589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,227.52266.0091.8 %5.0393.0593.9076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,389.11201.0094.1 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,268.79594.0081.8 %5.0258.0846.5981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,204.8769.0097.8 %5.0338.9235.0489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,217.99132.0095.9 %5.0188.2468.9663.4 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬไม่ครบ8,140.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ231.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ571.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ218.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,806.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ293.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,748.08586.0078.7 %5.0647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,544.03407.0084.0 %5.0495.04207.1858.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,255.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ680.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)ไม่ครบ1,139.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ124.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,634.586,678.00-83.7 %0.0894.37318.7664.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,994.66410.0086.3 %5.0761.2647.9593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,550.86245.0090.4 %5.0552.09128.3976.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ148.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,705.001,990.0046.3 %5.0875.36479.7845.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,221.54828.0080.4 %5.0594.77378.6236.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ715.48763.00-6.6 %0.0476.0247.7690.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,854.831,406.0085.7 %5.0685.20278.6759.3 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 25,121.9122,188.3311.7 %5.0650.29527.7518.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ438.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,739.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,084.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,978.491,340.0055.0 %5.0647.17427.5033.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60,353.867,660.7187.3 %5.01,642.67652.0260.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,202.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ12,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,573.90744.0079.2 %5.0685.20327.7852.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ254.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ6,359.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ824.07ประเมินไม่ได้0.0
รวม 162,459 52,561 0.00 % 13,257 5,016 0.00 %