สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,871.84740.0080.9 %5.0325.8158.1482.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,313.643,555.0017.6 %5.0553.97146.1573.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,035.241,048.0065.5 %5.0477.94100.7278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,983.104,654.5033.3 %5.01,523.82408.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,950.07841.0078.7 %5.0195.2432.3083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,729.601,048.2171.9 %5.0196.5128.6785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,659.72317.0091.3 %5.0153.5737.0575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,663.08539.0085.3 %5.0176.6350.9871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,620.28370.0089.8 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,018.95368.0090.8 %5.0164.6542.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,146.202,110.0032.9 %5.0534.99408.8223.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,133.741,591.0061.5 %5.0835.88572.3131.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,150.44946.0070.0 %5.0534.99302.0243.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,872.14576.0079.9 %5.0420.89210.2850.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี1,283.312,315.70-80.4 %0.0592.04716.72-21.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,976.942,584.43-30.7 %0.0350.00238.2031.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,082.622,363.0042.1 %5.0915.28371.4559.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,161.456,382.0142.8 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,407.591,210.0064.5 %5.0687.12342.0050.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,019.38854.0071.7 %5.0554.010.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,784.16431.0084.5 %5.0382.86176.8053.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,306.971,970.0040.4 %5.0592.04110.3081.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ24,031.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,343.65ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,812.203,965.0031.8 %5.01,428.74318.6577.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,362.956,317.0514.2 %5.01,200.5564.8794.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,968.501,195.0089.1 %5.0554.01154.1172.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี11,304.812,392.9778.8 %5.0687.12393.7842.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี3,925.801,848.0052.9 %5.0649.09528.2018.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี11,274.291,278.9088.7 %5.0649.09276.1657.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,939.482,151.4945.4 %5.0363.8150.5586.1 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,119.751,605.0048.6 %5.0515.9738.0092.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 33,873.0234,210.17-1.0 %0.0523.19770.10-47.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,737.67520.0081.0 %5.0363.8546.1187.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,150.271,209.0061.6 %5.0373.08128.5765.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,813.932,690.9629.4 %5.0611.05242.2560.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,769.733,006.4537.0 %5.0706.13207.3770.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,706.072,454.0068.2 %5.02,341.51541.4776.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี13,192.597,130.2146.0 %5.0760.69275.4163.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง35,708.705,047.9885.9 %5.02,497.46369.0085.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,661.572,252.0015.4 %5.0237.21438.34-84.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี30,554.8216,495.0046.0 %5.0416.83411.591.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,276.7712,808.0029.9 %5.0389.351,066.72-174.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี24,578.358,937.0063.6 %5.0443.00607.35-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,224.438,392.0074.0 %5.0488.46151.1369.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี9,917.6511,520.00-16.2 %0.01,036.44802.2022.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,184.031,136.0064.3 %5.0539.14230.7457.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,146.51533.0083.1 %5.0306.80219.2328.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ8,088.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,354.39ประเมินไม่ได้0.0
รวม 372,374 175,909 52.76 % 29,663 12,863 56.64 %