สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,261.07607.0073.2 %5.0164.6194.5442.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,993.696,649.9048.8 %5.0123.9925.8779.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,947.682,878.002.4 %1.0658.5085.5087.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,982.661,650.0044.7 %5.0582.4051.8691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,165.698,418.008.2 %4.02,369.91456.5880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,544.55321.0090.9 %5.0206.02114.2044.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,222.75412.0090.2 %5.0190.8753.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,545.52210.0094.1 %5.0172.73136.3421.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,879.13491.0087.3 %5.0240.210.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,649.40680.0081.4 %5.0318.0147.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง941.1949.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทไม่ครบ4,486.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ416.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,258.92400.0082.3 %5.0335.64102.0669.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,615.341,387.0061.6 %5.0905.71308.6365.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,612.633,708.89-2.7 %0.0883.00188.5878.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1241,756.2017,946.0057.0 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,787.922,052.0026.4 %5.0506.34200.4560.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,047.812,796.0044.6 %5.01,438.15461.6967.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท28,453.7911,911.2458.1 %5.01,523.14193.3287.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,810.833,709.44-104.8 %0.0440.10206.0453.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,928.683,422.3730.6 %5.01,237.662.8599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,219.911,970.0053.3 %5.01,206.25307.1174.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,950.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,895.911,758.8054.9 %5.01,465.52341.1976.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทไม่ครบ10,852.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,235.3653.0098.4 %5.0696.45361.2848.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,357.791,055.0068.6 %5.0734.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,838.59566.0080.1 %5.0525.39123.8976.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,450.212,844.2117.6 %5.0734.56179.8775.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,959.002,760.0044.3 %5.01,190.95346.8070.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,300.003,018.0075.5 %5.01,343.08237.5082.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,611.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,580.208,506.51-85.7 %0.01,076.8547.1795.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,756.412,831.0073.7 %5.0658.50484.5026.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,214.892,355.8026.7 %5.0677.49237.5864.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,347.242,877.0033.8 %5.01,152.89351.8169.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,754.652,554.007.3 %3.5468.342.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท10,441.35377.0096.4 %5.0544.400.9599.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 25,021.9430,262.73-20.9 %0.0464.70452.832.6 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,942.354,208.60-43.0 %0.0525.3965.8587.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,266.102,635.0019.3 %5.0658.50300.9954.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,852.96543.0081.0 %5.0525.39233.3955.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,844.943,223.2016.2 %5.0905.71239.3073.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,141.841,091.0065.3 %5.0658.50365.2044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,618.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ302.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท264,413.095,968.4997.7 %5.01,258.31173.2786.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท67,569.4955,663.0017.6 %5.01,294.55376.8470.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท161,227.7018,152.0088.7 %5.03,348.32652.4580.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,088.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,422.88533.5262.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,436.90913.2773.4 %5.0677.51219.0567.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,307.52680.0084.2 %5.0315.51238.7024.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท47,386.824,251.0491.0 %5.02,922.153,036.81-3.9 %0.0
รวม 808,169 230,816 71.44 % 57,292 15,492 72.96 %