สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,819.3131.0098.9 %5.0395.3346.6988.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,411.834,050.428.2 %4.0815.01100.2487.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,884.051,699.0041.1 %5.0585.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,401.9817,984.6216.0 %5.04,256.96493.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,413.902,975.2045.0 %5.0260.7258.1977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,799.35966.0074.6 %5.0343.5249.4185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค3,653.25976.0073.3 %5.0214.6557.7073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,745.091,457.0061.1 %5.0208.2557.1572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,728.48836.0077.6 %5.0191.2241.0378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง6,872.40915.0086.7 %5.0186.3130.2483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,503.35808.0076.9 %5.0316.822.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,450.99642.0081.4 %5.0139.4028.7179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,377.76684.0079.7 %5.0158.7257.4063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,884.96256.0093.4 %5.0191.7723.8287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,495.73499.0085.7 %5.0194.7431.8283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,347.31333.0090.1 %5.0294.6657.3880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,233.891,401.0066.9 %5.0125.1564.4948.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,335.913,985.6525.3 %5.01,195.35912.9523.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี723.9645.0093.8 %5.0471.40281.3840.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,120.742,700.0034.5 %5.01,060.93553.3347.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,819.722,070.0057.1 %5.0718.6450.0793.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,843.53750.0073.6 %5.0585.5698.5783.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,922.152,779.0029.1 %5.0832.72867.32-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,150.094,432.92-106.2 %0.0457.6597.1678.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,820.013,032.0037.1 %5.01,346.13520.5161.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,027.023,154.0021.7 %5.0889.77144.4883.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,171.3015,779.00-55.1 %0.01,365.22396.2871.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)7,563.939,757.74-29.0 %0.01,948.18189.5390.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,621.761,860.0048.6 %5.0962.52362.2562.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)5,682.556,232.33-9.7 %0.01,364.86272.7580.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,787.905,769.9934.3 %5.03,566.55798.0077.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี11,792.7410,119.5414.2 %5.02,822.5457.0098.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี5,048.581,170.0076.8 %5.0598.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,096.861,857.6040.0 %5.0623.53323.1048.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,334.931,920.0042.4 %5.0775.74414.3946.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,397.344,183.0050.2 %5.01,207.25700.0042.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,342.69490.0094.8 %5.01,479.25229.9084.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,488.162,648.0051.8 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,050.3912,062.52-0.1 %0.02,107.0039.2498.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี20,794.552,414.0088.4 %5.07,469.32160.6997.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,712.062,473.0033.4 %5.0813.69160.3080.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,601.432,421.0047.4 %5.0965.8177.1792.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,518.111,886.0058.3 %5.0832.74200.4075.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,274.876,752.00-57.9 %0.0757.9565.5891.3 %5.0
สพ.สระบุรี13,074.238,483.9935.1 %5.0556.55180.5067.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี47,215.5758,862.90-24.7 %0.0835.40106.5087.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,765.8649.0098.2 %5.0515.48147.6871.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,342.521,209.9077.4 %5.0889.75256.5071.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,619.571,978.0057.2 %5.0756.64252.6066.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,792.475,688.0316.3 %5.01,593.38312.5580.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,362.721,206.0064.1 %5.0794.70193.5275.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,188.203,154.7239.2 %5.0699.59152.7678.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,142.0711,524.9223.9 %5.0920.82104.9188.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒36,499.4612,872.3264.7 %5.01,525.92263.4682.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,507.072,876.4772.6 %5.0182.19651.34-257.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี81,204.5647,455.0041.6 %5.01,402.00237.5083.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก27,945.4264,446.00-130.6 %0.0714.33218.9369.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,084.8520,398.0055.7 %5.01,067.651,082.91-1.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี80,026.6133,473.0058.2 %5.0707.68287.2359.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,238.1814,012.0053.7 %5.0721.28308.6557.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี44,904.4814,689.0067.3 %5.0596.77344.0042.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค36,159.1210,164.0071.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี15,695.0516,680.67-6.3 %0.01,946.381,323.9732.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,907.487,692.0829.5 %5.03,284.981,663.2549.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี28,081.4711,296.0059.8 %5.01,621.13203.2787.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี149,347.8315,339.0089.7 %5.01,054.21579.5045.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,910.785,086.00-3.6 %0.01,060.93584.1044.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,613.801,188.0054.5 %5.0490.43255.1748.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,601.4412,768.0066.9 %5.03,549.113,055.7213.9 %5.0
รวม 996,298 531,851 46.62 % 74,626 21,942 70.60 %