สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,997.85483.0087.9 %5.0420.7726.8993.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,916.145,032.0061.0 %5.068.7880.64-17.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,069.016,530.557.6 %3.5934.20175.3281.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,852.151,770.0037.9 %5.0388.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 544,195.4130,248.4931.6 %5.09,801.22291.5797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29206.0696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 217,792.937,653.0957.0 %5.03,586.24512.5485.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,837.6129,058.00-17.0 %0.04,267.15395.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,394.45843.0080.8 %5.0222.9597.5056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7040.5286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,194.251.00100.0 %5.0266.3655.3779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,384.571,208.0072.4 %5.0291.1063.9178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,270.07275.0096.7 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,643.19473.0087.0 %5.0313.0494.2869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,252.391,414.0073.1 %5.0389.5763.8683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,943.041,522.0061.4 %5.0296.5970.9176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,009.461,603.0060.0 %5.0354.5532.4190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.6757.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,067.201,241.0069.5 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,124.881,925.0062.4 %5.0423.9257.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,029.59981.0083.7 %5.0369.2047.5087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,839.4988.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,524.098,616.96-56.0 %0.02,025.741,661.5518.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,038.292,633.0034.8 %5.0970.82464.1652.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 220,356.639,716.5052.3 %5.04,033.64380.0090.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,993.905,589.006.8 %3.01,314.52287.8578.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,302.621,952.0069.0 %5.0898.52638.1429.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,866.263,447.8029.1 %5.0721.10170.3676.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,138.201,040.0066.9 %5.0629.94155.1375.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 920,041.2624,928.00-24.4 %0.07,254.405,641.1522.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,450.972,288.0033.7 %5.01,419.27175.7587.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,213.121,587.0050.6 %5.0460.880.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,606.872,396.0048.0 %5.01,257.47336.7173.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,840.765,161.4034.2 %5.01,670.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,932.743,267.00-69.0 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,225.253,014.0028.7 %5.01,124.36174.7984.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,790.223,003.0048.1 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 63,856.343,744.002.9 %1.01,575.02328.6279.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,233.7321,566.00-12.1 %0.01,885.00379.4079.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,372.8812,290.3245.1 %5.07,934.081,924.7075.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,056.138,479.4623.3 %5.01,644.89861.6547.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,707.632,661.0028.2 %5.0921.10127.4086.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)27,024.058,480.4468.6 %5.08,169.9461.4199.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)21,625.3911,253.4548.0 %5.08,297.510.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,564.941,133.0075.2 %5.01,143.3764.8394.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,077.531,141.4062.9 %5.0596.09205.2665.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,886.879,283.34-57.7 %0.01,350.60219.4983.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี40,493.7535,600.0012.1 %5.015,289.00247.9598.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,645.444,707.0016.6 %5.0926.29391.1257.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,599.231,442.0059.9 %5.0603.08572.385.1 %2.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,878.358,523.00-8.2 %0.01,801.97143.2792.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี11,303.041,950.0082.7 %5.0648.96180.1772.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,162.903,299.0020.8 %5.01,067.310.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,271.355,689.0031.2 %5.01,318.70332.5074.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,992.109,422.81-17.9 %0.01,980.08210.7989.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,013.375,890.00-46.8 %0.0916.78148.6283.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 85,216.1415,273.0082.1 %5.0758.24195.6874.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,890.709,794.0042.0 %5.0791.28213.7573.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 241,757.05223,347.007.6 %3.52,265.691,208.9046.6 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา88,946.3434,079.1961.7 %5.01,418.62704.3850.3 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 48,608.0625,627.0047.3 %5.0763.43535.8029.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,127.5513,568.0010.3 %5.02,071.241,685.8018.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,205.02969.0069.8 %5.0572.89141.7675.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,832.917,880.52-35.1 %0.01,702.37260.6184.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี35,407.3025,694.9927.4 %5.02,078.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,109.004,678.00-13.8 %0.01,097.85433.2060.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,415.8611,975.31-42.3 %0.01,865.98443.6976.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,451.202,897.0055.1 %5.01,575.23626.0560.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,984.565,825.1516.6 %5.0729.22437.9539.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,297.844,798.0848.4 %5.0879.3492.7489.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 161,206.2717,932.3170.7 %5.0925.70208.8877.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 216,243.137,880.0051.5 %5.01,154.47190.7083.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 352,880.2510,509.2680.1 %5.0623.27297.4652.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง7,487.0811,432.16-52.7 %0.0937.30549.1441.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,438.7112,430.7359.2 %5.0433.75337.2522.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,615.466,449.0072.7 %5.0323.4466.7979.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,780.6728,676.0057.1 %5.01,382.60324.9076.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,144.0435,261.4348.3 %5.0900.20304.7066.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี93,488.1640,843.0056.3 %5.0688.35295.4357.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี48,336.5842,637.0011.8 %5.0834.16687.8017.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน89,025.7145,648.0048.7 %5.0484.02260.3046.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,034.518,382.0081.4 %5.0796.26689.7013.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,559.7923,083.1216.2 %5.0624.34336.3046.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,833.9426,737.00-3.5 %0.0585.35240.3558.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี30,501.3025,839.0015.3 %5.01,913.351,519.3020.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี13,312.5112,064.549.4 %4.53,603.68593.7983.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี30,893.2033,991.00-10.0 %0.0564.7934.6493.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,029.581,654.0045.4 %5.01,316.47170.2287.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,910.5824,384.00-16.6 %0.0850.70105.4887.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,293.974,406.0030.0 %5.0972.23583.8739.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,336.006,057.0017.4 %5.01,571.42122.7492.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,391.385,154.784.4 %2.01,430.49161.0288.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,544.103,776.0016.9 %5.0821.6231.1496.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,490.272,138.0038.7 %5.0466.40263.9243.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,595.6840,296.50-1.8 %0.010,259.362,597.4274.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี55,652.8729,187.5247.6 %5.07,206.794,909.2731.9 %5.0
รวม 1,941,175 1,220,800 37.11 % 161,862 41,817 74.16 %