สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,418.1924,132.0069.6 %5.0322.06121.8962.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,261.441.00100.0 %5.0456.8931.7593.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,002.296,265.0043.1 %5.075.7331.1858.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54153.0620.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,084.891,980.0035.8 %5.0761.150.9099.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,621.072,025.0022.7 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี28,952.6213,960.0051.8 %5.02,814.88387.4286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,851.481,030.0073.3 %5.0280.6546.7783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,465.49541.0084.4 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,542.84342.0090.3 %5.0286.9032.6688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,432.32712.0079.3 %5.0189.4662.7866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,409.53296.0091.3 %5.0176.6547.5773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,438.53409.0088.1 %5.0306.6163.4679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,946.43491.0087.6 %5.0350.1761.4682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,331.93307.3090.8 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,409.53636.0081.3 %5.0234.2147.7979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,426.03225.0093.4 %5.0215.6847.7477.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,924.105,275.0123.8 %5.01,114.91755.0432.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,558.863,113.5512.5 %5.01,027.37349.3166.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,688.72981.0063.5 %5.0443.18271.5638.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,371.131,304.4045.0 %5.0428.0163.4685.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี2,921.861,100.0062.4 %5.0298.10150.7349.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,242.572,451.0042.2 %5.01,179.50160.8086.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,991.691,450.0051.5 %5.0723.1255.5692.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,834.671,030.0063.7 %5.0608.94189.7268.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,915.283,063.0021.8 %5.01,103.44648.6741.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,535.022,986.2415.5 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,972.912,909.0041.5 %5.01,419.5374.4094.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,239.421,840.0043.2 %5.0818.2085.6789.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,713.9210,924.53-25.4 %0.01,635.88458.7772.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,816.041,256.0067.1 %5.0875.24548.2537.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,149.421,080.0065.7 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,710.86582.0078.5 %5.0609.02246.1059.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,614.074,340.40-20.1 %0.0952.58297.0168.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,885.0525,048.00-68.3 %0.02,225.381,301.7541.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,472.926,151.00-37.5 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,716.231,475.0068.7 %5.0894.26507.9543.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,209.669,739.24-131.4 %0.01,160.48106.3290.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,105.212,456.0020.9 %5.0666.07135.6379.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,583.062,953.0017.6 %5.0951.31300.4368.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,284.462,033.0061.5 %5.0742.13377.4949.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,808.092,180.0042.8 %5.01,027.370.9099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,808.102,160.0023.1 %5.0628.0445.4392.8 %5.0
สพ.จันทบุรี10,548.044,670.0055.7 %5.0391.0364.4883.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 42,618.4775,492.00-77.1 %0.0773.16151.9780.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,736.557,295.00-8.3 %0.0430.80114.0073.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,352.322,415.4627.9 %5.0513.02122.1176.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,153.332,846.0031.5 %5.0880.82319.5563.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,909.061,760.0039.5 %5.0723.12211.7070.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,789.213,116.0034.9 %5.01,084.42277.0974.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี1,974.853,749.00-89.8 %0.01,084.42116.3589.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,982.012,226.0025.4 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 110,624.3811,550.09-8.7 %0.01,273.74139.6589.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,213.059,842.6235.3 %5.01,515.68163.2989.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด4,764.875,932.32-24.5 %0.01,942.18592.1769.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,075.174,288.92-5.2 %0.0414.30348.5515.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,089.1440,736.0037.4 %5.01,396.18390.8172.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,370.1411,752.0047.5 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม30,019.339,760.0067.5 %5.0692.31274.7760.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,978.796,570.9068.7 %5.0737.97149.7279.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,072.5423,423.0045.6 %5.01,714.131,352.6521.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,278.282,000.0039.0 %5.0837.211.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,577.971,019.0060.5 %5.0551.97238.1956.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี112,822.7115,980.9485.8 %5.046,380.884,742.3489.8 %5.0
รวม 690,618 399,659 42.13 % 97,097 18,496 80.95 %