สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,857.31584.0084.9 %5.0351.7549.9585.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,395.934,759.7049.3 %5.054.800.9598.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,725.317,409.50-56.8 %0.069.3226.7761.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,872.201,893.0034.1 %5.0577.24129.8877.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,422.781,206.0072.7 %5.0494.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,537.7012,032.0017.2 %5.01,813.28285.1784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,737.221.00100.0 %5.0238.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,670.50636.0082.7 %5.0311.9359.5180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,414.12361.0089.4 %5.0222.7134.9184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,363.66321.0090.5 %5.0150.7264.4157.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,280.44344.0089.5 %5.0312.2448.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,029.36176.0095.6 %5.0179.6166.3163.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,445.8413,330.60-57.8 %0.0974.45301.2869.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,021.013,828.534.8 %2.01,036.17559.0346.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,382.30491.0079.4 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,638.581,256.0065.5 %5.0520.19118.2577.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,019.761,438.0052.4 %5.0900.51195.0678.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,912.061,127.0061.3 %5.0596.25179.0870.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,179.491,080.0066.0 %5.0748.38112.1885.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,604.781,733.0069.1 %5.01,166.730.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,607.893,088.00-92.1 %0.0392.4016.1795.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,713.04811.0078.2 %5.0976.57495.7249.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,266.792,487.0023.9 %5.0601.410.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,899.928,392.2043.7 %5.01,128.70213.9281.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,440.731,206.0064.9 %5.0805.43237.9270.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,227.13450.0086.1 %5.0729.370.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,113.19703.0077.4 %5.0501.1789.4782.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,089.251,916.3738.0 %5.0748.38165.5877.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,420.6517,953.00-306.1 %0.01,109.691,020.118.1 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,245.425,201.0016.7 %5.0843.4626.6096.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,497.401,536.0056.1 %5.0748.38118.6084.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,925.774,587.80-16.9 %0.0717.3858.7091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,188.251,253.0060.7 %5.0577.24312.1645.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,411.182,382.0030.2 %5.0704.05248.9264.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,292.431,440.00-11.4 %0.0691.33237.4665.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,084.291,955.0036.6 %5.0526.2582.5384.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด732.662,689.20-267.0 %0.0355.5144.2587.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด2,955.421,647.0044.3 %5.0495.49114.2576.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 516,152.1932,263.8893.7 %5.0476.19621.23-30.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,941.035,071.00-28.7 %0.0178.7579.6155.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,649.12582.0078.0 %5.0444.1332.3392.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,906.622,106.0057.1 %5.01,242.80285.9577.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,956.41984.0066.7 %5.0615.2732.3494.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,696.172,391.0049.1 %5.0840.8028.4396.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,050.991,304.0067.8 %5.01,071.65189.7082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,114.742,650.9035.6 %5.0596.25275.6853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,393.6458.0099.5 %5.01,332.20638.6052.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,504.2221,323.7582.6 %5.0957.99498.9647.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,118.0814,889.4122.1 %5.0597.310.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,095.675,626.0074.5 %5.0553.509.5098.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,661.592,784.0658.2 %5.01,336.57940.3229.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,176.852,008.0036.8 %5.0691.33137.2780.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,325.99703.0069.8 %5.0224.79156.4430.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,488.4211,342.01-8.1 %0.02,972.513,634.39-22.3 %0.0
รวม 904,854 219,792 75.71 % 37,825 13,281 64.89 %