สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,719.62703.0074.2 %5.0351.0357.0083.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,942.374,246.77-7.7 %0.0727.4259.5791.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,289.3154.0098.4 %5.0499.1831.9393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,910.2212,368.0011.1 %5.01,761.12303.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,215.59672.0084.1 %5.0237.4559.1875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,199.51955.0077.3 %5.0285.1028.4090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,957.27359.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4899.6160.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,185.022,233.8829.9 %5.0613.2366.0689.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,112.141,276.0059.0 %5.0537.26176.5567.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,979.201,910.0052.0 %5.0936.59639.3431.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,221.191,274.00-4.3 %0.0277.93142.6448.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,943.011,082.0063.2 %5.0518.24338.2734.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก3,468.892,011.0042.0 %5.0513.80554.75-8.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก3,905.554,511.60-15.5 %0.0792.550.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,253.562,890.6832.0 %5.0974.63136.1986.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,566.092,154.2439.6 %5.0632.3490.0785.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก12,589.949,752.0022.5 %5.01,716.25123.5092.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,388.081,008.0070.2 %5.0651.3531.4595.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,251.50867.0073.3 %5.0556.2753.2090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,899.401,154.0060.2 %5.0499.23323.7735.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,289.031,987.0039.6 %5.0651.353.0399.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก16,199.8818,930.00-16.9 %0.01,963.461,924.632.0 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,127.945,363.00-4.6 %0.01,354.95177.7586.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,451.511,685.0051.2 %5.0670.37400.0140.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,631.1313,800.09-59.9 %0.01,906.4197.0994.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,312.522,230.0032.7 %5.0537.26251.4653.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,327.982,213.0033.5 %5.0670.33268.4759.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,269.961,929.0041.0 %5.0651.3556.9891.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,015.022,289.0067.4 %5.0898.56358.5760.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,924.742,685.0031.6 %5.0337.4155.0783.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,246.671,745.0084.5 %5.0537.2645.0991.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก15,935.2623,388.00-46.8 %0.0380.16919.70-141.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,193.961,362.0057.4 %5.0442.18124.5971.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,123.65119.0097.1 %5.0670.37120.7282.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,220.101,329.0058.7 %5.0499.23118.1976.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,717.114,451.995.6 %2.5860.49236.8272.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,621.97784.0086.1 %5.0993.64332.5066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,189.822,368.9025.7 %5.0594.31243.4359.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก82,225.4212,135.9385.2 %5.01,196.27181.3684.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,691.603,506.50-30.3 %0.0265.5114.8094.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก55,969.1039,362.0029.7 %5.01,106.14228.3379.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,979.1712,478.0074.5 %5.0454.47157.7065.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์20,292.0010,932.0046.1 %5.0459.80454.321.2 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,459.6214,744.31-74.3 %0.01,222.47488.6760.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,835.442,269.0040.8 %5.0594.31335.6543.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,554.96900.0064.8 %5.0366.11225.1438.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,190.2511,141.6669.2 %5.03,829.484,038.80-5.5 %0.0
รวม 457,993 247,611 45.94 % 37,445 15,175 59.47 %