สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,371.39760.0068.0 %5.0478.09285.7240.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,326.565,854.0037.2 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 988,398.061.00100.0 %5.023.160.9595.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,168.001,500.0052.7 %5.0801.37167.8479.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,747.451,940.0029.4 %5.0668.2552.8592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,027.515,037.8449.8 %5.01,676.10463.7872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,965.101,007.0074.6 %5.0307.1925.9691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,896.48472.0087.9 %5.0324.2855.4082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,468.73438.0087.4 %5.0444.9388.5880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,952.30708.0082.1 %5.0276.3952.8780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,501.79551.0084.3 %5.0333.2665.2280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,693.89776.0079.0 %5.0405.9378.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,723.3911,041.00-540.7 %0.0239.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23,801.8624,818.00-4.3 %0.01,660.27819.9750.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,499.032,608.0042.0 %5.01,086.601,568.07-44.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,218.33983.0055.7 %5.0459.0766.2285.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,400.852,416.8062.2 %5.0604.74174.2071.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,054.691,618.0060.1 %5.01,162.66765.1534.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,001.531,338.0055.4 %5.0782.34163.6679.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,727.181,441.4047.1 %5.0495.59208.4457.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,606.882,932.8418.7 %5.0953.492,905.36-204.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,994.42301.0084.9 %5.0522.55473.139.5 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,901.401,237.0068.3 %5.0953.490.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,152.194,544.51-9.4 %0.01,183.31243.1679.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,771.649,250.535.3 %2.51,371.84185.0986.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,438.561,304.0076.0 %5.0820.38223.8872.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,037.651,081.0073.2 %5.0858.410.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,070.47614.0080.0 %5.0611.08222.4063.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,688.733,538.114.1 %2.0915.46196.4478.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว8,443.1441,459.04-391.0 %0.01,352.821,714.12-26.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ7,263.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว3,449.812,219.0035.7 %5.0820.38251.4569.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,921.198,138.79-107.6 %0.01,105.6295.3691.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,296.001,016.0090.1 %5.0649.23220.0666.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,449.912,986.5013.4 %5.0763.33383.8449.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,715.391,779.00-3.7 %0.0972.50509.9547.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,473.921,804.0048.1 %5.0953.49265.0572.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,199.111,696.0047.0 %5.0573.170.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว1,259.502,415.00-91.7 %0.0725.30230.3968.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 30,576.59136,178.89-345.4 %0.0736.311,239.25-68.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,798.641,036.0063.0 %5.0611.79195.1568.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,718.981,680.0054.8 %5.0877.43520.5340.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,080.731,298.0057.9 %5.0725.30237.5267.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,971.795,222.18-31.5 %0.01,048.57266.6274.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,620.252,194.0039.4 %5.0782.34610.4422.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,624.5012,822.00-20.7 %0.03,520.65345.2490.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,180.194,079.4863.5 %5.0861.16490.6243.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว4,491.363,704.0017.5 %5.0989.7995.7890.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 16,405.0016,590.00-159.0 %0.01,757.53724.0558.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211,520.5820,520.97-78.1 %0.01,547.99709.2854.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,318.552,659.1191.2 %5.0319.55112.6764.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว50,366.1441,960.0016.7 %5.01,306.69782.5540.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,911.7019,080.9920.2 %5.0915.011,130.00-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น92,049.4411,402.0587.6 %5.0870.06433.5450.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,961.9618,120.95-160.3 %0.01,842.601,999.95-8.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,555.722,346.0034.0 %5.0858.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,829.44785.0072.3 %5.0535.14120.5977.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,739.2011,024.1685.2 %5.035,533.764,816.2286.4 %5.0
รวม 1,542,535 466,329 69.77 % 82,944 28,056 66.17 %