สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,498.65703.0071.9 %5.0801.50145.2581.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา30,220.2121,584.0128.6 %5.0191.26154.1119.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,786.08399.6095.5 %5.089.1576.9813.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,192.276,976.00-34.4 %0.01,847.38317.3082.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,021.321,871.5238.1 %5.01,518.380.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,324.891,778.0058.9 %5.0398.5147.9588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,319.805,477.8361.7 %5.03,439.0141.5198.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,808.2735,011.80-68.3 %0.04,606.36312.2693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,955.3410,449.0712.6 %5.03,077.95539.4182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,423.603,424.7536.9 %5.0439.7390.2579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3028.9391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,525.36152.0095.7 %5.0219.3725.3588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,698.991,008.0072.7 %5.0357.7363.3482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,562.95775.0083.0 %5.0262.6128.8789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,003.96552.0086.2 %5.0241.8163.8473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,434.70496.0085.6 %5.0449.5633.4692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,914.93323.0091.7 %5.0259.4353.8579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,330.01741.0077.7 %5.0412.3569.3283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,764.09317.0091.6 %5.0249.7859.7776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,126.18586.0085.8 %5.0278.7264.5976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,380.63383.0088.7 %5.0152.0213.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,366.03585.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,550.45365.0089.7 %5.0420.3065.7384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,441.98702.0079.6 %5.0281.0375.6773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,723.80241.0093.5 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,574.87183.0094.9 %5.0278.1566.7276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,664.78686.0081.3 %5.0370.7926.7192.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,049.591,273.0068.6 %5.0522.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,576.86648.0081.9 %5.0297.0833.5788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,799.99787.0079.3 %5.0481.2328.7994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,935.24926.0076.5 %5.0469.1078.4283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,015.11809.0079.9 %5.0388.2987.5977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,602.041,097.0069.5 %5.0403.2075.0581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,456.49467.0086.5 %5.0344.445.0698.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,266.33133.0095.9 %5.0314.0716.4294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,344.87212.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,471.918,121.24-48.4 %0.02,604.70815.7668.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,453.804,542.8839.1 %5.02,731.03577.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,443.122,127.6038.2 %5.01,076.64228.9578.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,291.031,150.0049.8 %5.0390.00304.0022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,544.08983.0061.4 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,502.371,279.8048.9 %5.0976.28288.8070.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,426.48558.3077.0 %5.0507.80306.8539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,549.582,326.208.8 %4.0628.97342.0045.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,039.784,245.00-39.6 %0.0962.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,967.694,976.00-0.2 %0.01,828.361,007.9544.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,168.891,845.3941.8 %5.01,552.770.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา5,916.941.00100.0 %5.01,323.84151.0588.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 862,927.1473,297.01-16.5 %0.024,916.7113,979.4543.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,717.451,690.0054.5 %5.0915.59113.4587.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,851.47760.0073.3 %5.0924.510.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,208.936,162.0049.5 %5.04,832.891,869.8961.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์106,826.13653,957.50-512.2 %0.04,250.373,868.379.0 %4.5
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,887.394,554.006.8 %3.01,742.20993.7043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,012.9010,461.0019.6 %5.01,716.72133.0092.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,205.485,863.06-165.8 %0.0684.69469.5031.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,979.192,547.5063.5 %5.02,646.05635.4076.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,609.948,068.71-43.8 %0.02,046.45706.1365.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 52,824.36216.2392.3 %5.01,042.28384.9963.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา10,018.2427,185.80-171.4 %0.03,615.87379.5389.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 33,526.3325,861.5622.9 %5.0822.42632.0523.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)19,097.6330,687.36-60.7 %0.04,283.035,265.85-22.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,072.759,020.00-27.5 %0.02,612.51751.4571.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,065.553,266.0019.7 %5.01,448.04135.7590.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,767.384,557.00-21.0 %0.01,304.83360.5072.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,042.3911,943.25-18.9 %0.03,399.811,239.6263.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,416.6013,538.00-30.0 %0.03,380.091,300.4061.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,368.0312,868.00-53.8 %0.02,610.94560.5078.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,211.61523.0056.8 %5.046.7865.07-39.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,078.63416.0061.4 %5.026.220.9596.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,169.01687.0078.3 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,928.34390.0090.1 %5.01,448.044,974.20-243.5 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,948.541,168.5060.4 %5.01,029.69167.3583.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,037.454,013.000.6 %0.51,410.01415.2170.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,245.249,785.00-56.7 %0.02,027.442,371.90-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,651.771.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา3,717.122,348.0036.8 %5.01,285.81631.0950.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา7,792.5315,112.32-93.9 %0.03,026.37130.1595.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,603.983,331.0049.6 %5.02,653.06431.3083.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,037.922,436.0077.9 %5.01,190.73676.1943.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,643.313,509.003.7 %1.51,247.78148.0388.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,101.933,131.0038.6 %5.01,723.18346.8879.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,820.87761.3284.2 %5.01,305.46815.1037.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา7,565.057,200.004.8 %2.01,105.6761.1294.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา86,480.7721,343.0075.3 %5.0891.80303.6865.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา37,783.3012,919.0065.8 %5.0907.41365.3959.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 57,389.0676,025.00-32.5 %0.01,649.201,244.6524.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 82,151.03124,497.68-51.5 %0.02,035.761,014.6150.2 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 47,614.80118,253.68-148.4 %0.01,541.751,130.2526.7 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา47,495.0148,507.00-2.1 %0.01,668.33684.3059.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,229.2918,560.00-81.4 %0.02,795.03696.2275.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,551.391.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,240.746,011.003.7 %1.51,744.35256.5085.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา425,055.1347,321.4588.9 %5.021,161.22782.4496.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,479.212,284.0034.4 %5.01,133.68305.0073.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,540.1410,475.67-38.9 %0.02,788.09384.7186.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,595.112,532.1544.9 %5.01,647.12265.4783.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,799.676,456.00-11.3 %0.02,485.511,132.4054.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา4,324.238,635.57-99.7 %0.01,437.94244.1583.0 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,252.642,509.2622.9 %5.0865.6163.3292.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,495.946,280.0040.2 %5.02,285.26309.1686.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,172.8317,587.0060.2 %5.0993.82564.2243.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 238,802.9312,546.0067.7 %5.0629.83278.9255.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,828.7911,095.74-12.9 %0.01,989.95143.9392.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 423,110.5811,040.0052.2 %5.01,664.40162.1690.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 550,612.9510,134.0080.0 %5.01,588.46220.9386.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 650,130.1811,999.8976.1 %5.01,301.11367.5471.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 711,820.7010,938.897.5 %3.51,575.74672.6557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา20,925.9912,012.0342.6 %5.01,039.39599.4042.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,321.661.00100.0 %5.0560.180.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา103,139.141.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,840.381.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี44,956.191.00100.0 %5.01,423.091,003.4829.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ34,654.1338,148.00-10.1 %0.01,481.66422.6671.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา152,192.801.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา16,681.9810,300.0038.3 %5.01,020.25145.7285.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช43,497.1128,896.0033.6 %5.01,401.84409.2770.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง51,410.1414,841.7171.1 %5.01,264.01539.9257.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย39,333.871.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,668.571,442.7945.9 %5.01,880.101.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่75,417.5826,264.0065.2 %5.01,355.85737.2745.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา58,588.5816,140.0072.5 %5.01,274.112.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง84,126.881.00100.0 %5.01,285.38252.4480.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา23,733.8440,973.00-72.6 %0.03,065.573,545.81-15.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,555.3018,432.00-46.8 %0.05,188.83967.5281.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา38,876.9330,828.0020.7 %5.01,372.54519.3262.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.67107.3991.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา38,827.2038,549.410.7 %0.53,780.812,043.4046.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,049.962,284.0043.6 %5.01,418.92625.1355.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,885.542,680.0054.5 %5.02,119.68603.3171.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,760.651,279.0053.7 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,390.342,210.0034.8 %5.01,188.23300.6774.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 347,253.7528,624.0039.4 %5.018,710.245,095.3172.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,553.4936,984.00-172.9 %0.05,319.063,316.9537.6 %5.0
รวม 2,677,013 2,044,443 23.63 % 253,437 85,027 66.45 %