สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,831.70749.0073.5 %5.0186.64114.5438.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,885.253,634.0025.6 %5.0832.4655.9193.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,823.241,632.0042.2 %5.0414.1149.8788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 132,444.0227,151.0016.3 %5.03,513.72204.2594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,892.541.00100.0 %5.03,829.45405.1789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,214.7722,482.933.2 %1.53,418.69462.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,109.731.00100.0 %5.0319.0332.3889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,288.843,300.0037.6 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,494.132,593.0042.3 %5.0357.0660.8083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,646.323,447.4025.8 %5.0376.0838.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,384.091,313.0075.6 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,691.921,164.0068.5 %5.0396.5738.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,453.542,067.0053.6 %5.0444.6050.2888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,069.992,304.0054.6 %5.0410.4376.6681.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,590.257,901.00-19.9 %0.01,136.72213.7781.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,625.017,219.00-28.3 %0.01,065.82532.6750.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ2,823.632,296.0018.7 %5.0376.08174.1553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,119.203,707.0027.6 %5.01,117.70513.0054.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,499.321,681.0032.7 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ5,072.902,023.0060.1 %5.0414.1169.8783.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,407.123,623.5033.0 %5.0634.76171.0073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,818.112,971.00-63.4 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,981.994,966.000.3 %0.51,079.67369.5865.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,644.2016,958.00-1.9 %0.01,307.86445.2866.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,608.893,169.0012.2 %5.0718.37135.8581.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,409.792,161.0051.0 %5.01,079.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,769.821,575.0058.2 %5.0490.18229.5153.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,826.574,642.00-21.3 %0.0794.4357.0092.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ7,246.5412,454.69-71.9 %0.01,459.99632.9156.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,215.444,439.0028.6 %5.01,326.88328.5875.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ6,555.573,754.0042.7 %5.0631.32105.4583.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,664.3513,862.00-108.0 %0.01,479.01106.0892.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,943.152,347.0078.6 %5.0471.16452.783.9 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,530.932,981.0015.6 %5.0623.29290.7353.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,407.406,087.00-38.1 %0.0604.270.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,695.337,609.0044.4 %5.01,421.96459.8167.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,423.369,176.00-69.2 %0.01,307.86101.9192.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,288.5119,568.0025.6 %5.0962.07357.0462.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,364.7113,503.0070.9 %5.0801.44167.4879.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 142,236.48171,000.00-20.2 %0.02,042.381,892.407.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,866.251,470.0048.7 %5.0376.0861.1083.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,885.889,999.00-69.9 %0.01,503.19381.9074.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,532.7544,587.00-37.1 %0.02,322.74253.3389.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,707.708,058.00-20.1 %0.01,193.77503.5057.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,291.2346,161.0032.4 %5.06,233.00862.0086.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,366.202,588.0051.8 %5.0870.50278.0968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ7,562.225,882.0022.2 %5.0642.30250.1761.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 118,095.5113,691.0024.3 %5.0839.17487.0442.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 26,643.418,024.00-20.8 %0.0852.64284.3166.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,412.988,313.0020.2 %5.0287.961.9599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ84,113.4853,642.0036.2 %5.01,447.61217.5585.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,139.331.00100.0 %5.0648.18716.30-10.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ88,906.809,018.0089.9 %5.0451.73103.5577.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์14,436.2514,000.003.0 %1.5382.419.0097.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,863.9022,259.0046.8 %5.014,329.331,053.0792.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย368,131.28311,000.0015.5 %5.06,454.15985.1884.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,046.845,000.00-23.6 %0.0946.56748.2421.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,466.34806.0076.7 %5.0300.02169.9443.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,878.001.00100.0 %5.03,091.934,895.65-58.3 %0.0
รวม 1,332,345 968,013 27.35 % 82,437 21,776 73.58 %