สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,771.94930.2375.3 %5.0622.39191.4369.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์14,881.4713,802.167.3 %3.566.22166.79-151.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,881.793,060.00-6.2 %0.0698.46214.4269.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,210.70562.0082.5 %5.0831.5763.5692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,383.527,732.0062.1 %5.02,657.08643.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,705.01467.0087.4 %5.0228.9515.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,413.57669.0080.4 %5.0256.2031.9887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,541.55900.0074.6 %5.0404.7244.9288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,909.27443.0088.7 %5.0384.4416.0495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,553.83338.0090.5 %5.0437.8816.2396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,371.68863.0074.4 %5.0291.3288.2069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,375.41439.0087.0 %5.0342.0533.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,410.87260.0092.4 %5.0312.5715.9594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,777.34575.0084.8 %5.0327.0928.7991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,534.19803.0077.3 %5.0350.6858.0383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,177.39554.0082.6 %5.0353.5215.8095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,796.77446.0088.3 %5.0306.2651.0183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,629.18431.0088.1 %5.0264.930.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,663.77388.0089.4 %5.0123.900.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,441.45183.0094.7 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,303.15425.0087.1 %5.0295.571.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,378.97339.0090.0 %5.0376.9028.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,362.36389.0088.4 %5.0308.435.4798.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,472.362,630.0724.3 %5.0945.661,083.00-14.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,541.131,578.8537.9 %5.0447.71177.6560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,733.43813.0070.3 %5.0561.98254.6054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,779.171,263.0054.6 %5.0520.87247.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,058.13842.0059.1 %5.0501.16252.7049.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,051.132,931.8127.6 %5.01,268.94897.0029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,093.701,181.5071.1 %5.0983.70448.3054.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,156.36728.0076.9 %5.0907.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,930.543,219.9034.7 %5.01,325.965,149.00-288.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,531.282,590.79-2.4 %0.0680.3526.6596.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,063.875,726.675.6 %2.51,885.041,444.9123.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,727.424,516.004.5 %2.01,516.14220.9185.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,462.4111,156.00-72.6 %0.01,972.53347.2382.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,177,814.4045,124.7896.2 %5.08,978.48253.5097.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,282.441,351.2458.8 %5.0869.5856.3393.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,516.48840.0066.6 %5.085.110.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,516.48569.0077.4 %5.087.65109.83-25.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,128.321,876.5440.0 %5.01,002.7131.2496.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,101.77903.0070.9 %5.0793.54164.7279.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,605.101,230.0073.3 %5.01,478.112,139.67-44.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,154.682,324.0262.2 %5.01,687.29546.5267.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์3,754.42638.0083.0 %5.01,078.78484.5055.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์7,985.2610,005.67-25.3 %0.01,478.09146.5990.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ732.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,477.741,242.0072.3 %5.01,078.7845.1395.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,289.875,692.9421.9 %5.01,554.17135.5491.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,997.143,728.006.7 %3.01,192.87351.0870.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,866.134,038.00-40.9 %0.0774.520.9599.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์33,367.3112,822.9961.6 %5.0659.10273.9258.4 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 8,940.5014,231.39-59.2 %0.0571.15580.54-1.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,753.75950.6065.5 %5.0736.49112.2384.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์3,749.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,059.76210.5780.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,951.211,555.0047.3 %5.0774.52109.8485.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,986.958,298.727.7 %3.51,535.14281.2881.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,611.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ759.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์4,310.158,470.98-96.5 %0.01,059.76425.4259.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์12,718.9210,608.8716.6 %5.02,507.98249.4090.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 161,150.7112,230.0080.0 %5.01,109.57292.0573.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219,151.6311,536.0039.8 %5.01,408.11386.1372.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 36,586.508,710.00-32.2 %0.01,616.91286.9982.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,566.5810,640.6442.7 %5.02,653.75386.0485.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์5,314.884,529.3314.8 %5.0300.41176.9241.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง23,005.0715,353.0033.3 %5.0993.19608.0538.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์16,840.3662,532.00-271.3 %0.0747.28309.5158.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์24,983.1510,263.0058.9 %5.0996.201.0099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบ23,636.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ759.06ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก84,704.1416,008.0081.1 %5.0954.75305.5068.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,152.9029,421.00-62.1 %0.02,439.901,484.8639.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1,441.183,076.00-113.4 %0.0964.68440.8654.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,968.51222.3892.5 %5.0622.39451.6527.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์18,618.983,559.7180.9 %5.07,542.892,061.5072.7 %5.0
รวม 1,767,080 398,759 77.43 % 76,733 26,184 65.88 %