สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,283.135,647.5183.0 %5.0116.99183.10-56.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,386.026,117.3027.1 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,651.853,812.25-4.4 %0.01,034.16111.0489.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,756.801,059.0061.6 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,146.507,048.8061.2 %5.02,192.51551.9574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,518.82409.0088.4 %5.0302.0312.3295.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,578.54790.0077.9 %5.0350.2668.6380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,508.84289.0091.8 %5.0172.1212.1293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,571.66265.0092.6 %5.0310.7430.2990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,761.461,250.0066.8 %5.0274.682.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,691.76933.0074.7 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,543.69505.0085.7 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,508.84221.0093.7 %5.0246.3811.1295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,508.8464.0098.2 %5.0223.0312.7694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,515.71400.0088.6 %5.0195.189.4895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,578.54605.0083.1 %5.0311.3245.6685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,508.84516.0085.3 %5.0364.5511.5196.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,271.746,632.80-5.8 %0.0903.02308.4965.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,837.175,064.22-32.0 %0.0994.10874.9512.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,818.071.00100.0 %5.0482.10172.9064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,039.58797.0073.8 %5.0602.94418.0030.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,873.40834.3071.0 %5.0546.69341.5837.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์2,833.232,475.0012.6 %5.0594.76148.4475.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์5,299.305,008.715.5 %2.51,393.44689.2650.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,579.521,343.0062.5 %5.0880.00247.0071.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,805.97616.0078.0 %5.0632.80397.5737.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,898.125,591.0029.2 %5.02,511.911,301.2848.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,763.593,134.30-13.4 %0.0692.59359.2848.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,313.803,660.2731.1 %5.01,754.74877.1650.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,331.383,229.7025.4 %5.01,355.4085.5093.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,972.6413,713.00-129.6 %0.01,291.20178.4786.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,665.541,862.8249.2 %5.0956.0746.7195.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1047.3125.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,560.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.071.8930.4557.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4531.8852.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,706.3712.8599.7 %5.0636.6263.6590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,066.45447.0085.4 %5.0727.8862.9291.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,505.972,949.8415.9 %5.0899.02365.9159.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,592.0833,500.95-341.3 %0.07,686.462,735.0264.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,688.112,639.3928.4 %5.0570.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,886.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,070.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,645.649,767.1816.1 %5.03,694.37154.1195.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,342.822,742.00-104.2 %0.0880.00591.8532.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,988.31860.0082.8 %5.0956.07372.3561.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,901.856,894.00-76.7 %0.01,070.17789.4126.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,446.656,243.00-14.6 %0.01,450.48489.8666.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,483.652,950.0034.2 %5.0624.9946.4792.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,883.923,443.3768.4 %5.0822.96191.0876.8 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์37,057.821.00100.0 %5.01,001.04320.2068.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์863.55864.00-0.1 %0.0340.40208.8238.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,869.833,163.5318.3 %5.01,013.12208.7879.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,526.801,106.0068.6 %5.0367.82211.0042.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,239.755,174.4017.1 %5.0969.31325.1266.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,620.354,266.087.7 %3.51,374.42588.8757.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,970.544,923.3517.5 %5.01,089.18456.4758.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,170.843,577.0061.0 %5.01,373.50260.2281.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 119,934.4814,094.0029.3 %5.01,335.78257.1680.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 213,283.8812,452.006.3 %3.01,250.54501.6059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,056.823,701.0054.1 %5.01,600.90455.4371.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์19,896.839,951.1350.0 %5.02,217.85707.9168.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,587.183,280.2871.7 %5.0456.77105.4576.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,377.843,103.5051.3 %5.0422.84348.0817.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบ1,846,163.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ309.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์117,719.4045,337.3361.5 %5.0970.59381.2860.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,906.3618,077.0067.1 %5.0710.80218.2169.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม77,638.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0925.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท58,783.9714,383.5075.5 %5.0821.73240.8570.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,795.8624,679.20-66.8 %0.02,271.121,771.8122.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,681.131,771.7451.9 %5.0918.04309.4766.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,091.95839.5072.8 %5.0613.78155.8974.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,138.9212,828.0160.1 %5.09,120.413,275.7164.1 %5.0
รวม 672,149 343,918 48.83 % 73,495 24,795 66.26 %