สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 266,772.2331,111.0053.4 %5.0435.32317.3127.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,448.55868.0074.8 %5.0681.47265.4761.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,866.5316,900.005.4 %2.573.8168.407.3 %3.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี55,772.499,519.8082.9 %5.0210.41333.56-58.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี415,201.253,217.0299.2 %5.01,467.22403.9772.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,244.143,040.006.3 %3.0929.150.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,347.4622,536.0020.5 %5.03,134.53706.8077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,675.74625.0083.0 %5.0322.9239.1887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,435.13557.0083.8 %5.0415.009.3797.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,650.12540.0085.2 %5.0190.028.6095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,327.86314.0090.6 %5.0360.151.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,444.52407.0088.2 %5.0165.911.0099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,172.53727.0077.1 %5.0338.5653.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,910.34341.0091.3 %5.0211.150.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,338.83317.0090.5 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,500.53365.0089.6 %5.0175.180.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,433.782,130.6051.9 %5.0310.1485.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,094.66790.0080.7 %5.0313.6261.2980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,784.65554.0085.4 %5.0422.1430.9592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,292.32104.0096.8 %5.0344.828.2597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,740.06493.0086.8 %5.0449.47103.1477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,404.11537.0084.2 %5.0266.6049.4181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,438.86177.0096.0 %5.0354.9367.8580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,413.94389.0088.6 %5.0373.5067.6781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,311.90580.0082.5 %5.0305.4364.9078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,517.68788.0077.6 %5.0388.1256.9385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,750.94490.0086.9 %5.0415.1555.4086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,436.27539.0084.3 %5.0498.33108.8078.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,024.8224,148.01-34.0 %0.01,500.40379.5774.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,193.854,000.0023.0 %5.01,165.07475.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,630.964,009.11-10.4 %0.01,081.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,195.05791.5884.8 %5.01,651.2753.4096.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,297.842,083.0051.5 %5.01,314.0696.9092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,086.601,380.0055.3 %5.0540.34190.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,839.151,905.0032.9 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,729.901,470.3046.1 %5.0603.85319.3947.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,341.94989.0057.8 %5.0477.39157.8066.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,912.613,377.0213.7 %5.0800.65298.6962.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,982.132,624.1112.0 %5.01,537.19799.9048.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,372.122,597.8023.0 %5.01,081.29435.1459.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 713,491.0412,908.004.3 %2.04,511.982,728.0039.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,613.352,411.5047.7 %5.01,536.49436.0571.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,483.551,711.0050.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,592.245,352.004.3 %2.01,518.171,045.0031.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,674.774,314.457.7 %3.52,040.212,311.85-13.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี22,196.2411,698.5347.3 %5.02,344.941,639.6230.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,150.634,654.98-116.4 %0.0560.991,271.48-126.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,661.874,664.3830.0 %5.02,188.81528.4575.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,882.825,530.046.0 %3.01,153.45655.7143.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,305.521,932.0041.6 %5.01,325.78244.0181.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี10,334.2027,561.27-166.7 %0.02,487.99352.9785.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี290,463.00164,227.2743.5 %5.01,459.890.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,949.6220,348.00-104.5 %0.03,916.954,496.00-14.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,558.717,950.80-21.2 %0.02,475.951,878.8024.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,877.192,047.0047.2 %5.01,118.84114.0089.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,606.307,487.51-107.6 %0.01,453.79334.3777.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,331.0111,754.2011.8 %5.04,954.17418.0091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,977.278,234.35-18.0 %0.02,746.051.9099.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,019.5810,565.6747.2 %5.0402.07263.0134.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,586.95455.0071.3 %5.087.1915.9281.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,066.451,473.0052.0 %5.01,023.7749.5695.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,236.131,488.8054.0 %5.0895.73407.6254.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,699.774,246.00-14.8 %0.01,118.840.9099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี8,675.645,500.0036.6 %5.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,594.907,449.75-33.2 %0.01,413.11494.4865.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,712.623,811.27-2.7 %0.01,080.80467.3056.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,264.2714,461.56-174.7 %0.01,765.38164.9690.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี11,929.551,887.1384.2 %5.01,461.12459.7368.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,627.972,000.0044.9 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,493.915,230.264.8 %2.01,480.14165.2588.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,954.075,650.8018.7 %5.02,031.60474.9976.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี11,655.2310,054.0013.7 %5.04,313.52185.9195.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,591.5216,640.3832.3 %5.0908.04283.4468.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี66,812.7119,918.0070.2 %5.0666.80403.2339.5 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 111,264.05103,787.886.7 %3.02,216.97677.2069.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,950.631,788.3439.4 %5.0820.50145.4982.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,091.403,153.8422.9 %5.01,175.88190.9683.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี19,850.6513,958.0029.7 %5.01,445.27940.7934.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,190.581,842.0042.3 %5.01,004.7497.3690.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,285.847,537.80-3.5 %0.01,879.48348.6581.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,987.655,886.0034.5 %5.03,362.72627.0081.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,150.086,700.79-112.7 %0.01,249.70441.7564.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,652.6215,996.89-65.7 %0.03,362.72498.7585.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,700.447,235.9125.4 %5.03,362.7227.1899.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี18,264.508,436.0053.8 %5.0760.4038.8594.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 191,247.1618,216.0080.0 %5.01,319.15384.7570.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 230,303.8716,940.0044.1 %5.01,368.01351.5074.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 333,568.3818,180.4845.8 %5.03,187.24497.9284.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 423,171.9512,692.0045.2 %5.03,072.69178.6094.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 527,444.4613,064.0052.4 %5.03,232.26372.3688.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ23,971.5811,027.9054.0 %5.03,356.07422.5687.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม33,643.6730,717.008.7 %4.01,177.74320.8572.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี53,222.5450,950.004.3 %2.01,262.11617.5051.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี148,183.59140,950.004.9 %2.01,075.67498.7553.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี37,583.695,100.0086.4 %5.01,185.91950.0019.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี210,445.8125,410.0087.9 %5.04,513.31498.7588.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ60,217.925,000.0091.7 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล58,833.4620,000.0066.0 %5.01,020.43199.5080.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ62,912.033,000.0095.2 %5.0893.65465.5047.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี20,948.9420,400.002.6 %1.03,003.66963.3067.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,536.809,884.93-3.7 %0.03,911.95619.3884.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี16,830.7631,990.00-90.1 %0.01,126.03141.5587.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,183.082,010.0036.9 %5.0644.001.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี34,567.4928,665.0017.1 %5.04,327.951,085.8074.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,689.042,684.0027.2 %5.01,213.92600.4050.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,696.659,084.00-93.4 %0.01,442.11131.7590.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,173.361,254.9860.5 %5.0890.64945.65-6.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี31,106.1117,055.7645.2 %5.06,640.864,082.6538.5 %5.0
รวม 2,548,276 1,234,550 51.55 % 156,941 48,927 68.82 %