สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,159.251,071.0074.3 %5.0509.58151.8570.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร16,961.0816,060.285.3 %2.5230.03123.6946.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,300.571,708.0048.3 %5.0642.70196.4669.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,747.861,798.0034.6 %5.0604.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,535.3610,228.0029.6 %5.01,973.79366.2481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,170.491,339.0067.9 %5.0365.8524.1993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,351.28317.0092.7 %5.0218.2544.7079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,330.30621.0085.7 %5.0341.4243.1187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,963.17465.0090.6 %5.0283.5351.8681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,169.20494.0088.2 %5.0262.2921.1391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,222.94359.0091.5 %5.0218.5937.6582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง3,087.58226.0092.7 %5.0284.738.6097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,014.654,934.76-63.7 %0.0680.70224.2067.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,275.221.00100.0 %5.0252.5658.9076.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,370.37896.0062.2 %5.0441.96211.8552.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,379.33775.5067.4 %5.0399.73208.0548.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร3,505.011,168.5066.7 %5.0228.19168.4226.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,497.381,396.0069.0 %5.01,137.09321.5271.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,218.021,979.0038.5 %5.0673.27190.2971.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,315.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0718.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,590.432,254.0037.2 %5.0832.83959.97-15.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,108.424,280.52-103.0 %0.0476.55386.4018.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,904.142,846.4142.0 %5.01,346.26275.6579.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,105.234,592.5510.0 %5.0965.94125.5087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร10,181.6515,091.50-48.2 %0.01,555.46163.1589.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,091.451,916.4068.5 %5.0737.77160.5578.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,759.301,664.0055.7 %5.0794.81111.0686.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,183.221,198.0071.4 %5.0607.67769.23-26.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,409.282,701.0020.8 %5.0606.1864.0289.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,110.731.00100.0 %5.01,308.231,116.6514.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร5,170.481,417.0072.6 %5.01,061.02443.6258.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,946.952,003.0032.0 %5.0886.92399.0855.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,786.558,282.00-43.1 %0.01,286.6748.3496.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,286.462,573.0040.0 %5.0661.70348.8847.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,582.243,117.0013.0 %5.0832.83167.0679.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,385.034,765.00-8.7 %0.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร3,819.113,647.154.5 %2.01,003.99233.6976.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,056.202,419.0020.8 %5.0528.5932.2293.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร10,700.162,152.0079.9 %5.0642.67189.0570.6 %5.0
รจ.จ.ยโสธรไม่ครบ31,778.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ509.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,798.711,561.0044.2 %5.0509.580.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,548.651,320.0062.8 %5.0718.75228.6568.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,679.871,071.0060.0 %5.0547.6078.4385.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร1,715.413,591.00-109.3 %0.0851.85428.4549.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,285.951,833.0057.2 %5.01,099.0648.3495.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 141,856.6315,467.2863.0 %5.01,627.24330.6879.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 213,396.92100.6399.2 %5.01,305.6727.3397.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร86,000.2537,651.7056.2 %5.01,687.47441.6173.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา60,755.1824,000.0060.5 %5.0798.19598.1825.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,342.0316,968.00-131.1 %0.01,611.811,039.9635.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,059.162,398.2121.6 %5.0699.71474.8032.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,522.86619.0075.5 %5.0490.54229.4853.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร33,815.6916,065.0052.5 %5.02,369.603,080.92-30.0 %0.0
รวม 448,213 235,403 47.48 % 40,874 15,456 62.19 %