สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,529.56687.0080.5 %5.0592.85191.6767.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,728.907,113.788.0 %4.053.481.9596.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,178.544,494.12-41.4 %0.0916.12127.7086.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,272.421,916.7341.4 %5.0815.6152.7493.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,508.215,036.3256.2 %5.02,247.24624.1572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,841.781,326.5065.5 %5.0375.1373.6180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,591.01572.0084.1 %5.0346.9333.1590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,610.52402.0088.9 %5.0319.6841.0187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,257.07227.0093.0 %5.0444.2059.0386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว10,702.75563.0094.7 %5.0422.3752.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,861.80625.0083.8 %5.0269.5149.5381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,476.4440.0198.8 %5.0223.0038.3482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,944.18320.0091.9 %5.0381.2932.0991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,825.70472.0087.7 %5.0461.9431.0793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,306.34538.0087.5 %5.0334.7657.8682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,840.34223.0094.2 %5.0507.4359.0888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,474.74216.0093.8 %5.0260.6135.1286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,871.93463.0088.0 %5.0392.0046.1388.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ2,935.873,867.84-31.7 %0.0821.04539.6034.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,848.061.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,573.26932.0063.8 %5.0471.74285.9539.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,757.391,494.0045.8 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,297.358,664.00-101.6 %0.01,277.43767.8939.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,408.311,579.0053.7 %5.01,030.212.8599.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,288.45921.0072.0 %5.0649.89324.9050.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,198.383,567.1050.4 %5.02,513.471,109.5755.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,300.975,431.28-136.0 %0.0646.60256.8760.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,985.593,376.0032.3 %5.01,393.35620.6655.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,513.84485,316.00-10,651.7 %0.01,448.5632.1997.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,170.6212,614.00-75.9 %0.01,620.22190.0588.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,904.081,639.2872.2 %5.01,068.25316.4570.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,583.86722.0054.4 %5.075.832.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,151.571,749.0044.5 %5.0992.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,907.78906.0068.8 %5.0821.22128.9884.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,073.914,151.0062.5 %5.0641.34272.1157.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ23,893.5727,275.00-14.2 %0.08,066.141,808.2577.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,878.515,447.00-11.7 %0.01,543.83544.3864.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,560.231,367.0012.4 %5.0606.86198.8767.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,705.478,208.96-121.5 %0.01,068.2531.6197.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,279.851.00100.0 %5.01,011.20503.9250.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,558.132,480.4430.3 %5.01,087.27167.6884.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,889.674,440.009.2 %4.51,524.6361.3296.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,007.153,069.7923.4 %5.01,068.22245.3677.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,276.443,294.09-0.5 %0.01,710.3161.8696.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,303.722,909.0032.4 %5.0859.07386.6355.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ37,214.3839,763.07-6.8 %0.01,046.83317.4869.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,517.12826.0067.2 %5.0725.96123.2683.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,762.64651.7882.7 %5.01,125.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,743.77666.4775.7 %5.0783.0185.8689.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,139.355,396.6212.1 %5.01,562.66319.6379.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,839.024,364.009.8 %4.51,638.73169.8189.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ4,269.7810,402.74-143.6 %0.0723.31122.0083.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 122,619.0216,256.0028.1 %5.01,853.70250.7786.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 25,468.6112,478.68-128.2 %0.01,770.08543.2369.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,396.6112,890.3560.2 %5.01,565.74228.5885.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ7,622.269,836.00-29.0 %0.02,773.11414.2785.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ293.55ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ18,032.341,447.3192.0 %5.0278.23196.0029.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,727.7551,328.9934.0 %5.01,705.48628.7763.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,252.8112,797.0069.7 %5.01,034.921,680.00-62.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ25,509.588,700.7765.9 %5.01,004.440.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ165,396.38991.6699.4 %5.01,377.3111,381.00-726.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบ10,931.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ8,509.1414,075.01-65.4 %0.02,236.202,049.158.4 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,424.902,336.0031.8 %5.0992.190.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,135.341,257.0059.9 %5.0489.21253.3048.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 688,655 827,124 -20.11 % 68,188 29,379 56.91 %