สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,718.36292.0089.3 %5.0399.81126.3668.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ32,491.1512,822.5860.5 %5.0197.15155.3421.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,775.751,406.0049.3 %5.0551.9350.8490.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,916.771,386.0052.5 %5.0608.9994.9984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,628.658,913.1234.6 %5.02,016.17423.1879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,838.501.00100.0 %5.0212.8078.5263.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,667.34433.0088.2 %5.0239.8860.7274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,782.53227.0094.0 %5.0375.1661.0383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,829.36564.0085.3 %5.0231.1032.1386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,917.69550.0086.0 %5.0235.0142.2882.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,150.991,878.8463.5 %5.0989.31633.7235.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ2,318.682,049.0011.6 %5.0608.99218.2964.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,231.321,489.0053.9 %5.0742.10726.192.1 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,927.561,333.0054.5 %5.0609.0262.7189.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,318.44555.1883.3 %5.0647.022.8599.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,362.703,242.1025.7 %5.01,217.50523.6057.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,327.813,780.75-62.4 %0.0472.8859.3887.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,431.931,015.0070.4 %5.0742.10443.3440.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,155.332,810.6132.4 %5.0913.24157.6682.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ12,674.568,300.0634.5 %5.0989.311.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,158.332,274.0028.0 %5.0666.0362.7090.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,478.741,853.0046.7 %5.0704.0784.3588.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,876.69781.0072.9 %5.0551.94175.3968.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,149.061,974.0037.3 %5.0704.07236.6266.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,833.33163.2096.6 %5.01,369.631,686.40-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,439.49312.2495.8 %5.01,274.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,558.451,635.0054.1 %5.0837.18194.4076.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,920.323,319.0077.8 %5.01,845.030.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,296.742,176.0034.0 %5.0608.99405.5233.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,122.712,965.005.1 %2.5780.13555.5528.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,323.232,311.0030.5 %5.0603.93196.2767.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,843.621,510.6460.7 %5.0951.27117.2687.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,750.882,446.7734.8 %5.0723.0865.9890.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,944.121,537.0086.0 %5.0665.30103.2284.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 29,668.1941,918.97-41.3 %0.0642.83832.35-29.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,799.12689.0075.4 %5.0475.8749.3989.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,844.732,305.8018.9 %5.0551.94116.0079.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,594.86770.0070.3 %5.0475.87132.6472.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,479.144,486.3718.1 %5.0967.74273.3571.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,140.52899.0071.4 %5.0704.07172.4475.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,434.803,214.006.4 %3.0742.10285.0061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ65,600.9012,208.0081.4 %5.01,432.07220.7084.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,718.16485.6493.7 %5.0289.78120.7558.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ121,292.1246,494.0061.7 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน33,018.869,472.0071.3 %5.0595.78300.6149.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,447.8621,742.32-89.9 %0.01,500.511,428.894.8 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,008.382,027.0032.6 %5.0647.01313.5551.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,722.16660.0075.8 %5.0437.87279.9836.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,154.5910,695.8733.8 %5.04,521.171,230.8172.8 %5.0
รวม 501,086 236,374 52.83 % 40,029 13,599 66.03 %