สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,275.861.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,446.321,691.0030.9 %5.0594.930.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,802.941,414.0049.6 %5.0556.9025.9195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�11,767.0912,704.00-8.0 %0.01,919.72344.4482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,205.251.00100.0 %5.0236.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,351.64406.0087.9 %5.0277.1670.6274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,298.43322.0090.2 %5.0280.4865.6376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,226.98337.0089.6 %5.0268.4969.5274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,099.05138.0095.5 %5.0237.2417.7192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,371.89357.0089.4 %5.0344.61113.5567.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,668.416,179.61-68.5 %0.0956.24603.1736.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ2,706.47761.0071.9 %5.0404.77142.6564.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,239.691,484.0054.2 %5.0671.00114.0083.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,025.291,160.8161.6 %5.0613.950.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,303.352,549.0040.8 %5.01,260.49615.4851.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,270.594,271.00-30.6 %0.0804.76437.2945.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,054.852,252.4344.5 %5.01,146.40444.4761.2 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,831.331,527.9060.1 %5.01,051.32400.0461.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,861.588,316.3123.4 %5.02,154.25470.6478.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,193.111,395.0056.3 %5.0785.090.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,524.23326.0078.6 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,276.48670.0079.6 %5.0690.0164.6090.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,623.19898.0065.8 %5.0537.89424.8921.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู6,281.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,393.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,678.115,956.00-61.9 %0.0994.27418.0058.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,463.512,503.5327.7 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,042.828,394.04-66.5 %0.01,166.5963.6294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,524.912,015.0080.9 %5.0661.83437.0034.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,189.263,114.002.4 %1.0766.080.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,348.783,791.00-13.2 %0.0804.11127.4484.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,384.562,280.0048.0 %5.0747.06206.4672.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,541.872,767.00-8.9 %0.0480.8430.2893.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,803.511,920.0093.6 %5.0626.36313.4150.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู46,111.4742,734.067.3 %3.5816.90983.36-20.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,494.821,540.0038.3 %5.0480.8462.7087.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,341.992,162.0035.3 %5.0662.91117.0482.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,707.88996.5563.2 %5.0575.92141.1575.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,415.422,880.0034.8 %5.0804.11415.2748.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,023.161.00100.0 %5.0709.03163.1977.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,049.403,043.050.2 %0.5709.03337.0052.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 501,119.7516,964.0096.6 %5.01,032.08103.5590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 222,416.0514,948.3133.3 %5.01,086.69194.6282.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,106.171,830.7386.0 %5.0136.7228.5079.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู44,897.5424,696.0045.0 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง74,470.6513,150.0082.3 %5.0639.67142.5077.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,589.7613,120.00-99.1 %0.01,378.37175.7587.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,983.892,235.0025.1 %5.0690.01302.5756.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,403.971.00100.0 %5.0423.79193.1354.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,180.679,589.0140.7 %5.04,089.623,133.3323.4 %5.0
รวม 904,714 231,793 74.38 % 38,454 13,086 65.97 %