สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,133.912,977.585.0 %2.52,127.59154.0492.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,875.734,591.2233.2 %5.01,318.09316.2876.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,593.901,198.0066.7 %5.0576.46111.4080.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น10,555.564,592.9056.5 %5.092.41129.82-40.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,289.791.00100.0 %5.049.050.9598.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 173,318.2743,753.0074.8 %5.03,215.58524.6783.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,909.5816,931.00-244.9 %0.01,584.3164.8395.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,134.395,419.00-72.9 %0.0422.4277.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,788.8418,089.008.6 %4.05,180.51672.0887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,798.901,080.0077.5 %5.0429.81111.0374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,798.541,531.0068.1 %5.0314.47110.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,368.14283.0093.5 %5.0168.198.1795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,616.22282.0093.9 %5.0167.608.2495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,445.20282.0093.7 %5.0295.9863.2578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,390.681,065.0075.7 %5.0490.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,312.73187.0095.7 %5.0421.258.7097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,637.02924.0080.1 %5.0340.3956.2683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,340.23576.0086.7 %5.0273.9256.5679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,053.71533.0086.9 %5.0300.8446.2184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,655.791,268.0072.8 %5.0371.8465.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,657.82881.0081.1 %5.0460.3256.1487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,336.34562.0087.0 %5.0350.468.8397.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,382.07560.0087.2 %5.0411.299.1097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,346.50421.0090.3 %5.0330.6972.2678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,022.09300.0092.5 %5.0333.7545.2786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,937.74450.0088.6 %5.0259.568.5096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,962.13456.0088.5 %5.0255.428.2296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,004.75384.0090.4 %5.0402.5615.2196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,007.44394.0090.2 %5.0180.0646.9573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,680.945,177.52-40.7 %0.01,070.88710.4733.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,305.601,099.2052.3 %5.0466.1196.5779.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,492.08963.0061.4 %5.0448.6064.3185.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,408.48482.0080.0 %5.0471.35126.3073.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,492.08934.0062.5 %5.0569.00266.0053.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,998.662,627.0034.3 %5.01,032.85326.3168.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,692.385,633.00-20.0 %0.01,565.29718.8154.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,592.702,402.1033.1 %5.01,027.36280.5972.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,776.012,373.0037.2 %5.01,429.44539.0162.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,296.5787,319.99-291.6 %0.08,043.114,208.0047.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,241.601,400.0056.8 %5.01,476.00158.3789.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,003.861,168.0061.1 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,843.553,897.0055.9 %5.03,029.531,806.2740.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,563.085,544.00-21.5 %0.02,409.921,076.5555.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,101.2320,989.00-4.4 %0.02,861.021,512.7647.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,116.0810,619.6657.7 %5.0972.54245.0674.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,598.235,259.43-14.4 %0.02,736.11358.0686.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,848.511.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,539.274,125.0736.9 %5.02,325.93468.4279.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,469.325,408.55-21.0 %0.01,318.09114.0091.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,383.241,680.0050.3 %5.01,337.69265.3280.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,839.3621,491.73-268.0 %0.01,660.37377.2877.3 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ429,626.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ831.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,741.7714,052.00-30.8 %0.03,580.993,029.0015.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,931.827,131.7955.2 %5.02,425.00133.0094.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,548.262,402.0079.2 %5.01,165.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)3,880.885,959.00-53.5 %0.01,590.63245.8284.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,013.901.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,173.5211,603.9618.1 %5.04,087.82602.7585.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,636.448,349.38-9.3 %0.03,058.925,269.23-72.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,589.4116,468.9220.0 %5.0323.08108.1366.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,540.92725.0053.0 %5.071.0037.8046.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,511.411,410.0059.8 %5.01,165.9625.3797.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,429.991,248.0063.6 %5.0842.69354.6757.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,040.445,068.89-25.5 %0.01,184.97259.8478.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,299.2332,609.98-346.8 %0.01,945.612,239.56-15.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,780.129,146.50-58.2 %0.01,850.531,570.3515.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,490.2119,005.00-52.2 %0.02,706.31107.4296.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,465.211.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,855.461.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,573.901.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,502.735,520.69-22.6 %0.01,280.05329.8774.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,944.612,690.0545.6 %5.01,358.07300.4077.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,046.635,160.00-27.5 %0.012,264.680.95100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,102.8812,208.006.8 %3.0757.49284.9962.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,920.5212,420.0022.0 %5.0539.32340.2036.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 53,944.945,864.0089.1 %5.0941.84349.5162.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,055.8412,876.0014.5 %5.03,298.081,585.9651.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,727.481,280.0053.1 %5.0728.5993.5087.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,026.574,949.00-22.9 %0.01,223.0195.1892.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น20,817.1218,233.2112.4 %5.01,526.56290.1981.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,405.092,416.0029.0 %5.01,013.83316.6468.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,491.627,299.002.6 %1.01,469.82383.5673.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,489.532,196.0051.1 %5.01,203.99213.9082.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,257.494,243.000.3 %0.51,741.84609.1465.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,126.797,555.37-83.1 %0.01,242.021,328.87-7.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น17,243.144,811.9572.1 %5.033,924.50217.4899.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 127,085.9814,955.0044.8 %5.01,010.17511.1049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 216,927.6111,363.9032.9 %5.0717.29246.9965.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 313,825.7010,507.0224.0 %5.01,359.22283.1079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 444,789.6412,772.0771.5 %5.01,681.60332.3080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 584,251.3516,080.7280.9 %5.01,623.53494.7069.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น22,602.759,387.2758.5 %5.0833.01653.5821.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,101.8413,050.00-113.9 %0.0398.20408.50-2.6 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น39,202.491.00100.0 %5.0365.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น32,385.5825,568.0021.1 %5.01,175.831,224.06-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,462.7714,096.0070.3 %5.0942.20461.4251.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบ18,408.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ597.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น85,164.581.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น23,330.531.00100.0 %5.01,091.550.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน37,208.8820,991.0043.6 %5.0986.200.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,364.5331,896.00-281.3 %0.02,570.60638.5475.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น20,799.7831,303.35-50.5 %0.03,489.17540.6284.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,755.7544,320.00-14.4 %0.01,544.83265.1482.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,907.65936.0067.8 %5.01,079.872.8599.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น132,198.1979,343.2340.0 %5.02,153.88654.5269.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,380.373,032.0010.3 %5.0994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,154.8212,498.00-142.5 %0.02,172.46128.2594.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,415.291,050.0056.5 %5.01,359.7135.9097.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,924.971,909.0034.7 %5.0804.65335.8258.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,485,804 900,534 39.39 % 187,814 45,339 75.86 %