สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,353.11950.0059.6 %5.0573.59153.8273.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,748.746,961.80-3.2 %0.049.0247.992.1 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,083.90626.1091.2 %5.064.6656.0513.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี104,016.585,430.5194.8 %5.04,626.16472.8189.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 476,086.133,125.0895.9 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,066.151,703.0044.5 %5.0858.8339.4595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,202.4311,234.8426.1 %5.03,563.64201.8194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,981.3617,798.1710.9 %5.04,300.73438.7689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,536.024,621.8316.5 %5.0514.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,317.80399.0088.0 %5.0231.9866.9771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,559.80979.0078.5 %5.0308.1247.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,214.54245.0092.4 %5.0266.0376.9571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,443.86381.0093.0 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,065.5571.0097.7 %5.0480.2463.2986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,416.53334.0090.2 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,557.43625.0082.4 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,850.39410.0089.4 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,785.30294.0092.2 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,695.45346.0090.6 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,807.04322.0091.5 %5.0283.7150.6282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,624.23256.0092.9 %5.0298.768.3497.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,688.78346.0092.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,837.08236.0093.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,881.571,014.0073.9 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,758.868,706.21-51.2 %0.02,325.341,270.4345.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,525.615,033.70-11.2 %0.0934.89559.9940.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,131.561,716.0019.5 %5.0449.48143.5568.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,392.97859.5064.1 %5.0452.26134.7670.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,246.58967.0057.0 %5.0477.56201.1157.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,484.391,282.2048.4 %5.0447.08190.4857.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,487.002,061.0040.9 %5.0875.67453.3948.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,311.792,821.0034.6 %5.01,372.26461.1766.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,485.421,375.0060.5 %5.01,087.02372.4065.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 514,686.9233,496.00-128.1 %0.07,529.612,468.0067.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,925.10867.1877.9 %5.0839.81196.3476.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,613.915,702.0040.7 %5.03,483.042,172.3337.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,290.894,553.69-98.8 %0.0595.49557.656.4 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,351.505,424.0026.2 %5.01,714.55693.9959.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,613.826,027.00-7.4 %0.01,410.2986.5093.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,507.751,860.4847.0 %5.01,551.02624.5259.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี20,289.1515,263.9924.8 %5.02,665.35164.7393.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี214,993.69247,563.94-15.1 %0.01,349.20344.8574.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)5,640.705,883.87-4.3 %0.02,044.35239.7588.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,403.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,010.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)9,261.773,549.6061.7 %5.01,133.06196.7782.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,789.7510,869.12-0.7 %0.04,027.821,339.9866.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,331.218,465.0025.3 %5.03,974.393,055.6023.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,107.821,566.0049.6 %5.086.240.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,739.131,463.0060.9 %5.01,106.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,112.531,150.0063.1 %5.0801.79354.4555.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,720.994,754.73-0.7 %0.0956.98185.2580.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,623.327,591.00-64.2 %0.01,486.360.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,960.901,436.0063.7 %5.0723.08475.0034.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,977.3914,357.48-43.9 %0.02,247.00139.5293.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,168.822,050.0081.6 %5.0877.8498.2888.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,755.3914,081.26-275.0 %0.01,125.05276.3575.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,839.323,950.0042.2 %5.01,885.69282.7185.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,446.783,690.0017.0 %5.01,071.08306.4471.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,915.465,429.00-183.4 %0.0825.70117.1085.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี12,937.889,710.0024.9 %5.0549.76542.331.4 %0.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,563.9879,562.0511.2 %5.01,724.931,037.7839.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,142.531,005.0068.0 %5.0744.73157.0478.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,828.463,976.47-3.9 %0.01,144.07160.9185.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี13,318.719,700.0027.2 %5.01,545.32299.2580.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,439.413,882.00-12.9 %0.0828.06276.1466.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,322.4312,320.00-19.4 %0.02,670.36437.0183.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,726.926,509.0015.8 %5.02,513.22420.6283.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,855.5811,570.01-68.8 %0.01,352.68620.3254.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,032.226,426.00-6.5 %0.02,643.18818.8569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 126,734.8113,076.4051.1 %5.01,386.54542.7060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 235,757.7015,240.4357.4 %5.01,479.01585.3560.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 38,745.0520,079.08-129.6 %0.01,366.31321.1976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 460,862.9212,834.0578.9 %5.01,527.13175.6588.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,668.624,164.8510.8 %5.0324.71108.3466.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,476.058,610.7531.0 %5.0450.15465.43-3.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี84,459.9357,680.0031.7 %5.01,821.1896.6394.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี167,358.64246.6799.9 %5.01,227.43454.0963.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบ4,757.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,722.4318,521.0048.2 %5.0962.66188.1080.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี42,111.8532,252.0023.4 %5.01,018.21336.2167.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,245.1410,422.4686.3 %5.01,009.04221.7378.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน93,992.6421,016.0077.6 %5.01,042.82259.6575.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,909.5527,175.00-4.9 %0.02,790.352,824.03-1.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,059.298,478.50-5.2 %0.02,406.8247.0398.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี116,287.0872,340.0037.8 %5.01,383.82462.5966.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,091.691,455.0052.9 %5.01,285.36199.7984.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,859.822,970.0038.9 %5.01,087.02389.0964.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,766.997,447.00-56.2 %0.01,820.59345.7881.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,947.552,786.005.5 %2.51,600.43658.4958.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,005.094,602.7954.0 %5.02,579.14393.9684.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี4,028.811.00100.0 %5.0399.80232.7841.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,695,568 980,635 42.16 % 124,138 34,638 72.10 %