สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,436.281,084.0055.5 %5.0272.5759.3478.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,429.031.00100.0 %5.0576.830.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,175.152,132.0032.9 %5.0462.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 414,710.8513,287.009.7 %4.52,782.69387.3886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 131,089.5124,702.0020.5 %5.03,646.42256.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 221,822.2017,155.0021.4 %5.03,050.91570.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย3,981.36977.0075.5 %5.0259.7696.9062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,338.872,277.0057.4 %5.0352.381.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,685.342,273.0066.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,948.362,588.0056.5 %5.0366.27102.6072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,407.623,064.0052.2 %5.0318.8947.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,549.61758.0078.6 %5.0198.1295.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,567.482,718.0051.2 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,634.802,015.0056.5 %5.0258.7090.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,360.1212,000.00-88.7 %0.01,432.55952.4933.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,597.465,121.00-42.4 %0.01,431.37627.0056.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี3,007.861,014.0266.3 %5.0500.772.8599.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,023.11951.0076.4 %5.0900.13133.0085.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,134.401,284.0059.0 %5.0462.7372.6884.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,678.301,118.0058.3 %5.0393.7699.7574.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,988.801,792.0055.1 %5.0694.78329.7752.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,293.052,757.0035.8 %5.0836.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,156.161,579.0062.0 %5.0957.15285.0070.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,917.3119,612.00-51.8 %0.01,755.850.00100.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 63,878.605,924.00-52.7 %0.01,012.37182.8681.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,270.281,660.0049.2 %5.0474.5797.5979.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,313.131,176.0072.7 %5.0933.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,718.93600.0077.9 %5.0386.6732.3091.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,046.084,220.00-4.3 %0.0747.9749.3393.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,526.4525,253.00-73.8 %0.02,763.701,691.3638.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,775.933,474.0027.3 %5.0748.00286.1361.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,501.042,101.0053.3 %5.0671.94118.4482.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,223.1015,463.00-148.5 %0.01,375.5094.7693.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,633.801,786.0084.6 %5.0552.01135.6575.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,111.792,392.0023.1 %5.0444.41241.0945.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,605.732,369.0057.7 %5.0652.8953.1191.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,796.743,190.0045.0 %5.01,018.78154.0784.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,182.3719,045.00-208.1 %0.01,432.5578.6994.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี15,037.578,000.0046.8 %5.0985.79214.4178.3 %5.0
รจก.บางขวาง 177,570.33241,382.00-35.9 %0.01,943.85327.3283.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี39,398.6354,238.00-37.7 %0.0661.67319.4951.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,744.27989.0064.0 %5.0348.640.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,362.652,307.0047.1 %5.01,014.2098.2690.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,879.831,740.0055.2 %5.0652.89354.0545.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,402.0011,701.005.7 %2.52,079.09313.5084.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,647.941,872.0059.7 %5.0576.83126.3878.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,388.084,373.000.3 %0.5525.06222.7757.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 125,770.0912,241.0052.5 %5.0361.22175.9851.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 29,704.6211,924.00-22.9 %0.0617.15228.6662.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี21,551.9314,401.0033.2 %5.0655.58112.4682.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,342.334,676.00-7.7 %0.0369.04415.56-12.6 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,654.8811,228.00-68.7 %0.0178.01283.19-59.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี87,970.09576.0099.3 %5.0456.55818.31-79.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,744.1017,970.00-21.9 %0.02,347.661,161.5050.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ230,275.50127,000.0044.8 %5.0350.76302.4913.8 %5.0
สถาบันทันตกรรม99,089.5080,000.0019.3 %5.0194.51100.9748.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก717,060.44582,000.0018.8 %5.011,774.73592.4095.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,830.632,748.0028.3 %5.0751.85366.2351.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,388.69569.0076.2 %5.0253.5655.6078.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี133,641.6320,000.0085.0 %5.051,171.017,149.2586.0 %5.0
รวม 1,868,973 1,422,847 23.87 % 112,328 21,339 81.00 %