สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,378.02492.0079.3 %5.0570.36245.6156.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,087.3120,546.407.0 %3.577.61105.90-36.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,622.814,510.002.4 %1.0104.0049.3452.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,851.042,074.0027.3 %5.0817.57119.2385.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,781.081,740.0037.4 %5.0358.3251.8885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,285.4711,732.0032.1 %5.02,966.38489.2583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,703.01507.0086.3 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,419.22528.0088.1 %5.0320.0466.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,286.68433.0086.8 %5.0416.8065.5584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,693.65598.0083.8 %5.0321.7766.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,185.75360.0088.7 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว753.4716.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,211.971,096.0074.0 %5.0396.6959.8584.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,140.34447.0085.8 %5.0234.4954.1576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว10,285.67168.0098.4 %5.0410.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,482.35445.0087.2 %5.0372.3967.4581.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่6,663.316,155.417.6 %3.51,368.51446.7067.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,569.994,475.5019.6 %5.0835.020.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,640.406,127.40-32.0 %0.01,521.171,071.5129.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,230.711,256.0043.7 %5.0307.73118.7561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,917.652,584.0034.0 %5.01,235.93129.8389.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,220.761,055.0067.2 %5.0893.63328.3763.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,531.61302.8088.0 %5.01,624.41117.4692.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,147.862,038.0050.9 %5.0969.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,967.012,282.26-16.0 %0.0562.52105.7481.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,069.271,159.2177.1 %5.01,673.29115.4993.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,782.653,159.0016.5 %5.01,140.84166.4385.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,385.018,535.209.1 %4.51,426.07209.6485.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย46,127.3928,285.8538.7 %5.0591.00509.0513.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,371.781,772.0547.4 %5.0969.691.8599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,440.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,446.631,023.0058.2 %5.081.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,899.341,643.0043.3 %5.0798.080.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,746.07672.0075.5 %5.0779.5370.5790.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,346.303,356.95-0.3 %0.0969.69403.4758.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,134.012,700.0056.0 %5.02,091.642,834.59-35.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,516.692,671.0024.0 %5.01,102.79642.8341.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,410.121,415.0058.5 %5.0969.69161.3483.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,510.619,431.4324.6 %5.01,273.9694.1392.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,600.712,313.0078.2 %5.01,007.73173.1482.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,257.041,740.6946.6 %5.0969.69202.3779.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,865.763,856.0020.8 %5.01,102.81209.4281.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,934.062,661.6946.1 %5.01,273.9889.0693.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,483.042,402.343.3 %1.5760.530.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,532.482,331.0077.9 %5.0836.58324.7061.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย31,800.0734,188.74-7.5 %0.0928.3993.4989.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,156.80600.0072.2 %5.0627.4196.8284.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,195.80883.0072.4 %5.0931.6585.6390.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย933.59518.0044.5 %5.0779.53161.7679.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,074.404,591.53-12.7 %0.0988.72327.0166.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,451.363,083.5030.7 %5.01,350.0216,577.96-1,128.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,106.962,535.4464.3 %5.01,958.53328.2883.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 319,985.286,562.1767.2 %5.01,621.85552.5565.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู5,121.937,032.29-37.3 %0.01,567.2386.3494.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 123,873.0916,849.9929.4 %5.02,629.16237.3491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 26,464.1310,505.50-62.5 %0.01,542.95821.0046.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย28,558.251,026.0096.4 %5.0329.2863.4080.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย72,640.8843,597.0040.0 %5.01,657.29351.8678.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย79,614.8024,587.8469.1 %5.0964.75208.0678.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย52,742.0710,456.9980.2 %5.01,021.25272.5973.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง10,266.2910,376.01-1.1 %0.0775.75250.6067.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,374.6813,405.00-60.1 %0.02,258.581,619.2328.3 %5.0
โรงพยาบาลเลย467,489.69440,232.635.8 %2.52,909.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,608.293,068.0015.0 %5.01,083.79262.1775.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,499.791,277.0048.9 %5.0665.43146.0878.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 34,924.387,872.8777.5 %5.04,421.353,248.3626.5 %5.0
รวม 1,138,359 796,347 30.04 % 64,310 35,933 44.13 %