สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,144.611.00100.0 %5.0509.0092.1181.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,037.2625,022.51-13.5 %0.067.21133.64-98.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,253.344,117.19-26.6 %0.0680.1492.7186.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,800.451,804.0035.6 %5.0612.7949.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,322.928,656.3250.0 %5.02,049.29535.8073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,904.04429.0091.3 %5.0325.4564.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,483.89650.0085.5 %5.0324.4358.1882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,328.95401.0090.7 %5.0411.6664.3484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,763.16590.0087.6 %5.0322.6363.3680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,282.06463.0089.2 %5.0374.0960.5383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,251.24280.0093.4 %5.0442.2031.6492.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,558.015,855.7010.7 %5.02,602.9984.7496.7 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย47,126.7156,511.01-19.9 %0.02,011.26249.8187.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,073.227,347.33-44.8 %0.01,231.61680.2044.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,677.382,839.7422.8 %5.0604.08283.5153.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,366.363,570.2318.2 %5.01,060.46759.0028.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,161.261,293.0059.1 %5.0653.61154.8776.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,016.85761.0087.4 %5.0680.14268.7860.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,164.472,726.0047.2 %5.0813.271,652.58-103.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,475.034,260.424.8 %2.01,006.8485.8291.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,504.933,439.441.9 %0.5889.3224.5797.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,482.844,361.112.7 %1.0815.2075.8290.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,507.1210,372.48-130.1 %0.01,079.48158.6885.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,399.691,367.0059.8 %5.0718.17229.5668.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย23,785.22804.0096.6 %5.0226.070.9599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,471.571,783.0048.6 %5.0699.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,165.401,094.0065.4 %5.0566.05288.6049.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,479.635,312.98-18.6 %0.01,079.48216.2580.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,183.2010,124.00-10.2 %0.01,554.881,893.55-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,963.427,348.00-48.0 %0.01,269.64325.9874.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,587.151.00100.0 %5.01,554.880.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,037.149,714.43-92.9 %0.01,079.4846.0695.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,363.893,924.00-16.7 %0.0642.11157.3475.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,483.832,966.1614.9 %5.0794.24311.3860.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,211.482,941.7643.6 %5.0775.22252.7067.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,089.062,370.3861.1 %5.0946.37214.2577.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,089.632,538.3017.8 %5.0509.0096.1781.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,100.002,324.0079.1 %5.0629.66271.4256.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,559.7833,118.2044.4 %5.0709.8097.9086.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,832.261,374.0051.5 %5.0489.9852.1989.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,974.833,225.2418.9 %5.0965.38100.5489.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,103.42961.0069.0 %5.0547.03279.1049.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,189.374,986.27-19.0 %0.0946.37473.7149.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,280.773,752.00-14.4 %0.0604.0876.4987.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,511.73800.0077.2 %5.0813.2538.0095.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 161,025.8413,038.2378.6 %5.01,429.08554.8961.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 239,248.1714,756.0062.4 %5.01,497.36459.5069.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย6,392.179,315.82-45.7 %0.01,373.35408.2170.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย5,280.493,957.6025.1 %5.0278.23101.1363.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,923.9235,023.0056.7 %5.01,268.51887.5030.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย32,947.8317,600.0046.6 %5.0507.81129.3074.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย65,891.5659,521.439.7 %4.5612.89279.1754.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,602.5721,151.85-67.8 %0.01,697.98780.5054.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,223.322,062.0036.0 %5.0680.14100.9085.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,978.151,806.0039.4 %5.0432.93182.3557.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย34,751.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,055.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 660,063 426,813 35.34 % 47,466 15,031 68.33 %