สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,692.60851.0068.4 %5.0467.00102.3378.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม24,483.397,520.9069.3 %5.0186.9961.2167.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,912.203,309.9015.4 %5.0890.57103.1088.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,879.741,471.0048.9 %5.0638.1450.1992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,098.0312,098.0029.2 %5.03,224.29763.4276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,606.521,246.0073.0 %5.0267.0436.0486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,562.61491.0086.2 %5.0286.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,522.21676.0080.8 %5.0316.3875.4076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,149.40692.0083.3 %5.0296.8437.1587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,554.08572.0083.9 %5.0278.8611.7895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,939.88454.0088.5 %5.0272.380.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,684.08116.0096.9 %5.0210.1677.3063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,746.37599.0084.0 %5.0384.0787.6677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,015.29727.0081.9 %5.0321.1560.2281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,574.06456.0087.2 %5.0158.8210.8393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,722.87174.0095.3 %5.0289.4010.6696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,599.46403.0088.8 %5.0184.7211.2693.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,917.234,932.19-25.9 %0.0828.30733.6211.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,476.691,472.7040.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม2,931.433,875.18-32.2 %0.0237.29147.1238.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,108.601,759.0057.2 %5.0980.43330.4266.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,290.502,631.0020.0 %5.0809.2695.9888.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,979.691,315.0055.9 %5.0733.22332.4154.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,896.721,321.2480.8 %5.02,406.631,144.0152.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,352.323,601.94-53.1 %0.0490.85537.70-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,236.142,672.5349.0 %5.01,474.84705.7052.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,811.022,721.0028.6 %5.0953.50257.4573.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,407.591,879.7974.6 %5.01,534.90250.8483.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)10,955.9814,692.00-34.1 %0.03,363.875,213.70-55.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,426.982,277.5533.5 %5.0866.33439.5749.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,705.19496.0070.9 %5.058.1769.79-20.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,164.151,189.0062.4 %5.0635.110.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,111.45179.0094.2 %5.0619.12453.1526.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,216.613,836.43-19.3 %0.0733.2262.7291.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,996.9828,470.00-374.7 %0.01,796.091,204.1433.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,141.247,673.005.8 %2.52,009.88376.9981.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,549.491,423.0059.9 %5.0745.26161.9078.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,019.4610,859.94-35.4 %0.02,157.50131.4893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,399.811,649.00-17.8 %0.0501.67414.8717.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,905.903,226.0017.4 %5.0870.22351.6259.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,597.085,807.00-26.3 %0.0942.39204.6378.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,600.162,517.0055.1 %5.01,151.55181.0484.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,753.971,139.2480.2 %5.0847.5565.6092.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,915.311,773.0083.8 %5.0676.17443.3234.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 42,309.6652,312.00-23.6 %0.0894.071,095.35-22.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,372.552,740.0018.8 %5.0714.20211.1970.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,036.353,653.009.5 %4.5586.78185.3968.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,892.341,930.0033.3 %5.0638.15208.5967.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,667.184,918.0026.2 %5.01,189.58299.6474.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,854.443,995.2517.7 %5.01,379.76790.3742.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,398.128,135.25-139.4 %0.0771.23268.4365.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 322,710.2010,980.0951.7 %5.01,059.69467.7055.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม13,941.9112,206.4012.4 %5.01,812.30436.8475.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 123,920.1411,619.8451.4 %5.01,322.57192.8985.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 213,983.5613,120.006.2 %3.018,702.76239.7098.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,343.136,953.1432.8 %5.0248.83772.89-210.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม110,911.923,959.5296.4 %5.0925.5251.3094.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,207.8537,106.01-2.5 %0.0941.131,784.55-89.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม26,535.8319,616.1926.1 %5.0859.85470.2545.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย62,107.9273.7499.9 %5.0803.99119.4285.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม67,176.5022,276.0066.8 %5.0738.30262.6564.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม15,605.7320,525.00-31.5 %0.01,818.251,430.1121.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,238.382,186.0032.5 %5.0790.27310.6660.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,739.481,144.0058.2 %5.0587.45265.2254.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม40,675.9713,125.1467.7 %5.06,049.672,107.1665.2 %5.0
รวม 743,240 399,820 46.21 % 79,931 27,781 65.24 %