สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,352.17546.0076.8 %5.0532.5597.4181.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0194.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,492.505,579.00-24.2 %0.0909.4388.3990.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,279.1183.3097.5 %5.0719.300.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์11,571.8513,021.00-12.5 %0.02,430.81397.7983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,616.441,194.0074.1 %5.0293.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,462.60690.0080.1 %5.0323.2965.7679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,582.781,045.0070.8 %5.0224.2962.4772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,375.16854.0074.7 %5.0200.8663.7368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,150.12771.0081.4 %5.0387.3866.8282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,923.42604.0084.6 %5.0387.5164.6183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,725.31163.0095.6 %5.0402.0963.5784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,577.22664.0081.4 %5.0318.2464.2279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,544.40345.0090.3 %5.0377.0015.3095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,087.43539.0086.8 %5.0169.6720.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,462.29421.0087.8 %5.0293.6864.2178.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,651.055,246.85-12.8 %0.01,384.831,153.9716.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์759.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0281.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,477.183,510.0021.6 %5.01,232.71223.2581.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,445.702,034.3941.0 %5.0909.53565.6837.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,958.481,105.0062.6 %5.0624.19432.8330.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,931.422,452.0050.3 %5.01,289.85906.5029.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,711.677,018.11-310.0 %0.0455.6929.0593.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,410.933,779.0014.3 %5.01,202.54145.4087.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,895.4910,583.41-116.2 %0.01,384.9383.4394.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)7,019.4310,894.62-55.2 %0.02,182.15240.3589.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,305.221,850.3544.0 %5.0871.40367.9257.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,538.16339.0078.0 %5.061.362.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,745.771,240.0066.9 %5.0928.4759.3293.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,755.181,090.0060.4 %5.0643.23281.3156.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,404.553,073.309.7 %4.5890.4459.2393.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,588.2544,720.90-874.7 %0.01,194.671,194.180.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,662.204,070.0012.7 %5.01,327.8069.7994.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,342.731,944.0041.8 %5.0890.42295.5666.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,901.8011,085.36-87.8 %0.01,403.9581.5494.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,454.702,918.4015.5 %5.0909.43376.5258.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,467.973,132.329.7 %4.5890.44244.3072.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,088.763,616.0011.6 %5.01,137.65236.9179.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,304.571,725.0067.5 %5.01,181.55115.8390.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์5,070.143,872.0023.6 %5.0757.3131.3795.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,648.1136,541.00-15.5 %0.0844.61193.9677.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 94,306.2164,079.8032.1 %5.01,233.331,654.42-34.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,118.751,234.0060.4 %5.0586.1648.4291.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,768.152,406.3058.3 %5.0871.50130.0985.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,890.06956.4066.9 %5.0700.28262.4862.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,020.365,681.405.6 %2.51,407.28261.3781.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,766.262,333.0051.1 %5.01,384.86960.9730.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,736.626,852.57-1.7 %0.01,765.1561.0896.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 148,133.5518,132.5362.3 %5.02,074.22404.5580.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 235,177.5810,152.5771.1 %5.0984.43226.1877.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 349,643.3510,838.5278.2 %5.01,311.53512.3860.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์8,769.246,245.4628.8 %5.02,058.641,721.4516.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,029.319,422.6621.7 %5.0419.00399.004.8 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี48,266.2111,706.0075.7 %5.0837.751,031.70-23.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,172.8525,657.00-58.6 %0.02,111.251,379.7234.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,258.503,301.00-1.3 %0.0833.39201.6175.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,603.951,393.0046.5 %5.0567.15401.8529.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์46,383.8313,887.0170.1 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 582,027 388,640 33.23 % 58,414 23,121 60.42 %