สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,323.87489.0079.0 %5.0550.7394.9682.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,276.374,849.0070.2 %5.0191.57109.4542.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,349.067,617.00-20.0 %0.0110.0828.3674.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,064.061,700.0044.5 %5.0601.74201.5166.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,997.83750.0075.0 %5.0466.0290.5880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,183.8811,016.009.6 %4.52,604.46570.8578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,948.241,109.0071.9 %5.0301.2237.3987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,506.021,048.0070.1 %5.0454.21114.8074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,941.67466.0088.2 %5.0317.1262.4380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,677.61519.0085.9 %5.0453.1868.0885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,268.80316.0090.3 %5.0153.1513.1691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,828.26809.0071.4 %5.0414.6068.1083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว231.611.0099.6 %5.031.8813.9856.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,534.75334.0086.8 %5.0367.1819.5994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,316.21398.0088.0 %5.0191.2253.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,838.50404.0089.5 %5.0291.2469.4076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,351.46311.0090.7 %5.0420.0676.5281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,292.51365.0088.9 %5.0417.2751.6287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,681.97554.0085.0 %5.0319.2762.8480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,868.88156.0096.0 %5.0141.720.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,095.20229.0092.6 %5.0251.3963.4574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,281.88424.0087.1 %5.0401.0813.3096.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,857.783,899.67-1.1 %0.01,140.21909.4320.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,326.632,559.0040.9 %5.01,349.40358.4473.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,304.731,517.0054.1 %5.0969.07181.2181.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,183.95517.0083.8 %5.0620.93367.9540.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร9,025.582,114.0076.6 %5.03,422.13486.1185.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,079.592,811.008.7 %4.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,895.893,894.0020.5 %5.01,634.67925.5443.4 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,088.332,459.3239.8 %5.01,292.3683.5593.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,083.2511,467.46-88.5 %0.01,119.24190.0083.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร43,208.5142,492.101.7 %0.5565.42173.5069.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,723.3919,266.48-98.1 %0.03,815.933,191.0016.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร3,197.812,861.7010.5 %5.0912.04351.7861.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,024.96507.0050.5 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,925.767,436.50-51.0 %0.089.210.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,231.941,013.0068.7 %5.0651.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,686.981,352.0049.7 %5.0389.95190.0051.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,289.312,747.0016.5 %5.0874.00189.0878.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,116.355,490.0010.2 %5.01,654.64546.2067.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,091.627,634.00-49.9 %0.01,345.83936.1530.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,185.941,108.0073.5 %5.0864.63313.1763.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร7,320.3310,210.00-39.5 %0.02,205.12142.1593.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,289.8317,976.18-25.8 %0.02,654.071,280.1051.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,822.252,587.0076.1 %5.0893.00163.4081.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,358.153,509.90-4.5 %0.0988.10449.5054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,065.842,529.0037.8 %5.01,254.20120.5490.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,589.593,479.3737.8 %5.01,406.43256.3081.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,085.653,615.0411.5 %5.0556.802.8599.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,553.684,514.1160.9 %5.01,026.13243.9476.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 77,221.80112,939.00-46.3 %0.01,281.67377.4570.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,383.091,248.0047.6 %5.0569.7540.4292.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร158,396.922,764.4098.3 %5.066,954.5977.1299.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,320.631,497.0085.5 %5.0778.92209.6573.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,419.123,614.1743.7 %5.01,156.98330.2071.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,292.744,117.544.1 %2.01,368.42356.8973.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,592.456,400.41-39.4 %0.01,070.41209.9580.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 129,025.4915,240.0047.5 %5.01,537.98650.0957.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 232,479.4519,050.0041.3 %5.02,623.69370.5385.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 351,840.516,895.1386.7 %5.02,618.04252.3090.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร44,959.171.00100.0 %5.073.88746.47-910.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,357.243,991.638.4 %4.0387.60612.35-58.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร99,234.7874,117.0125.3 %5.02,047.94874.6157.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร48,014.9116,247.0066.2 %5.0785.52625.8720.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,235.1711,448.0019.6 %5.0838.591,529.29-82.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน138,381.9823,640.0082.9 %5.01,185.44361.8569.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,528.8121,795.36-128.7 %0.02,219.331,002.8054.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,263.062,438.0025.3 %5.0950.07452.7852.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,008.091,019.0066.1 %5.0683.84248.3763.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร43,457.1113,969.7567.9 %5.05,823.693,997.4131.4 %5.0
รวม 1,069,885 547,863 48.79 % 138,721 27,694 80.04 %