สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,674.82821.0069.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม307,919.848,323.0097.3 %5.02,261.93142.2493.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,005.992,313.0023.1 %5.0420.34158.8162.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,448.012,030.0041.1 %5.0701.3164.2490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม10,233.814,766.7253.4 %5.02,013.41565.4771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,475.85373.0094.2 %5.0238.3772.8569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,063.54572.0085.9 %5.0285.1282.0371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,058.13557.0086.3 %5.0514.8784.0183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,199.57228.0094.6 %5.0313.704.6698.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,779.51317.0091.6 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,042.77815.0079.8 %5.0399.1394.1776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,014.44425.0089.4 %5.0251.4645.0182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,158.08346.0091.7 %5.0351.7450.1685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,991.48534.0086.6 %5.0280.4332.8488.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม7,351.4128,006.99-281.0 %0.02,013.82232.4688.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,235.025,212.20-23.1 %0.01,024.58759.0525.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,568.23569.0077.8 %5.0397.02348.6512.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,586.941,576.0039.1 %5.0382.62120.6568.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,375.691,144.2051.8 %5.0487.18153.9068.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,159.311,515.0063.6 %5.01,043.59782.0425.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,630.561,415.0074.9 %5.0758.3653.3693.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,970.641,323.0073.4 %5.0323.7495.7170.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,133.761,323.0081.5 %5.02,051.45712.1165.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,147.003,976.00-26.3 %0.0665.00413.9037.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,658.933,738.0019.8 %5.01,423.89727.3948.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,519.412,236.0050.5 %5.0755.0480.6589.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,012.0414,852.71-196.3 %0.01,271.79549.5856.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม62,541.8752,924.2415.4 %5.0196.88408.91-107.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,325.651,591.0052.2 %5.0853.44225.5073.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,112.7692.0091.7 %5.049.9347.425.0 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,482.72970.0060.9 %5.062.9737.8839.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,877.40819.0071.5 %5.0698.1629.5095.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,838.318,024.03-182.7 %0.0644.26492.6323.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,123.682,668.0035.3 %5.0815.41101.6587.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,817.274,094.6129.6 %5.01,252.77477.5561.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,246.114,834.00-13.8 %0.01,195.72315.4073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,352.541,895.0056.5 %5.01,024.58461.7054.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,973.959,216.9034.0 %5.01,975.38124.3493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,011.491,891.0082.8 %5.0720.33395.0045.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,627.973,292.009.3 %4.5834.39319.2061.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,662.913,624.0022.3 %5.0861.86671.6522.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,798.842,152.8055.1 %5.0929.50137.5485.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,401.554,249.8621.3 %5.0625.2557.5690.8 %5.0
สพ.นครพนม31,453.639,131.9971.0 %5.0656.28169.2874.2 %5.0
รจก.นครพนม 78,569.2071,648.008.8 %4.01,369.46814.8040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,419.722,076.8261.7 %5.01,385.8946.5496.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,081.064,579.00-12.2 %0.01,005.57499.1850.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,481.101,395.0059.9 %5.0644.26273.8057.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,032.034,011.6620.3 %5.0986.28324.2267.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,794.372,220.0020.6 %5.01,328.47413.7268.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,453.156,918.30-100.3 %0.0680.07477.5729.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม11,779.916,576.8644.2 %5.0451.52346.0323.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 148,937.8313,012.6073.4 %5.01,318.68514.1361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 214,524.5712,430.2314.4 %5.01,495.68508.7766.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม28,588.503,311.8188.4 %5.0370.42253.6531.5 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม42,479.6741,658.001.9 %0.51,178.16354.2969.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง26,550.7922,246.4016.2 %5.0890.97694.8222.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม81,414.4012,302.0084.9 %5.0741.56245.1066.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,158.4019,578.00-92.7 %0.01,852.201,215.6034.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,998.303,135.0021.6 %5.0758.33258.6765.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,807.521,640.0056.9 %5.0549.18525.174.4 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม33,073.4016,298.0350.7 %5.02,906.63458.5784.2 %5.0
รวม 1,001,207 445,816 55.47 % 54,696 19,125 65.03 %