สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,494.231,849.0025.9 %5.0439.07130.4670.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,028.5911,488.4859.0 %5.084.62260.15-207.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,074.0010,503.30-878.0 %0.034.360.9597.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,686.562,270.0038.4 %5.0610.21142.9976.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,271.642,800.0014.4 %5.0648.2452.1092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร18,582.6414,712.4020.8 %5.03,044.26332.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0356.9152.0885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,226.02455.0089.2 %5.0226.2046.8679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,604.89393.0089.1 %5.0251.8563.2974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,824.39281.0092.7 %5.0333.7661.6881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,468.57252.0092.7 %5.0266.5041.5084.4 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,542.5745,384.02-144.8 %0.02,906.88139.2995.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,814.183,139.4017.7 %5.0876.39801.808.5 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,640.631,415.0046.4 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,798.102,483.0034.6 %5.0952.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,033.863,508.00-15.6 %0.0667.2649.9392.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,684.151,369.0049.0 %5.0515.13301.5741.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,330.65387.3588.4 %5.0743.30758.57-2.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,479.602,930.00-98.0 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,729.763,232.0031.7 %5.01,296.61555.7557.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,711.513,044.0018.0 %5.0952.50100.4089.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,298.288,231.40-91.5 %0.01,028.56393.1061.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,970.081,732.0041.7 %5.0591.17457.9022.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,045.071,210.0040.8 %5.049.6344.6510.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,060.18670.0078.1 %5.0724.2847.5293.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,851.29616.0078.4 %5.0591.1957.0090.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,201.093,676.00-14.8 %0.0838.40390.7753.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,054.2238,971.21-198.5 %0.01,294.792,126.23-64.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,946.803,697.0025.3 %5.01,256.75397.5068.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,113.374,185.00-34.4 %0.0705.27160.7277.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,694.237,542.902.0 %1.02,017.400.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,032.851,795.0040.8 %5.0781.33180.5076.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,286.443,178.003.3 %1.5819.36312.5461.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,267.432,758.0015.6 %5.0762.34142.5081.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,625.831,699.0053.1 %5.0933.46238.6774.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,429.412,341.2147.1 %5.0534.1252.1690.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,346.692,459.0091.9 %5.0663.83245.1063.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร40,678.1427,427.5832.6 %5.0799.52603.9324.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,664.211,785.0033.0 %5.0553.1676.6886.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,379.123,081.0029.6 %5.01,047.55288.3972.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,688.861,448.0046.1 %5.0610.2160.1990.1 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,599.412,438.8232.2 %5.0838.41349.5458.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,910.361,566.0060.0 %5.0952.50192.2279.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,868.2311,631.00-17.9 %0.03,291.4491.2097.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,600.933,237.4866.3 %5.01,349.07201.4585.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร34,464.4310,461.9469.6 %5.01,658.24319.9280.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,880.944,528.8049.0 %5.0310.73104.7966.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,017.548,020.72-59.9 %0.0474.4651.2889.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร77,787.7437,392.0051.9 %5.0760.31468.9338.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย13,062.7110,320.0021.0 %5.0605.61492.3018.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,656.7514,669.66-159.3 %0.01,651.771,405.0614.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 4,535.262,840.0037.4 %5.0762.31282.8362.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,281.70992.0069.8 %5.0439.0784.1780.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร22,008.9614,139.0035.8 %5.04,937.365,534.00-12.1 %0.0
รวม 467,335 352,637 24.54 % 50,681 19,890 60.75 %