สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,229.102,991.157.4 %3.52,081.6772.9396.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 356,606.4948,444.3214.4 %5.0168.38321.12-90.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,496.3716.0099.4 %5.0787.19139.1082.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3796.0964.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่58,775.997,410.8187.4 %5.0152.5394.1838.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,135.796,622.8018.6 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่14,909.6813,808.357.4 %3.5117.650.9599.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,385.5517,508.10-30.8 %0.01,776.02204.6688.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,965.722,030.5031.5 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,019.652,070.0031.4 %5.0996.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 835,317.2522,374.3036.6 %5.03,360.79252.7092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,452.4815,433.7011.6 %5.05,419.81547.2089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,080.864,046.3955.4 %5.02,625.48500.6580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,765.351,592.7090.5 %5.0323.1599.9869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,976.821,256.0068.4 %5.0251.2880.1668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,567.11933.0073.8 %5.0284.2221.8592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,399.581,093.0067.8 %5.0277.1348.3282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,586.86686.0080.9 %5.0384.8963.1783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,185.031,026.0075.5 %5.0702.6839.0494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,098.91445.0089.1 %5.0475.6031.5593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,532.07335.0090.5 %5.0457.2879.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,597.7844.0098.8 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,504.99334.0090.5 %5.0453.4930.7493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,451.27299.0091.3 %5.0628.5915.5097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 14,666.183,598.0022.9 %5.0355.7855.1084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,121.784,133.0032.5 %5.0355.7192.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,371.28360.0089.3 %5.0295.9851.6782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,663.96995.0072.8 %5.0210.0788.5057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,978.431,045.0079.0 %5.0300.4455.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,730.82494.0086.8 %5.0350.9870.4479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,409.89534.0084.3 %5.0479.82151.9668.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,501.26523.0085.1 %5.0384.01100.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,537.02121.0096.6 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,372.04310.0090.8 %5.0210.3585.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,422.30276.0091.9 %5.0689.23106.5284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,372.04325.0090.4 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,060.305,048.940.2 %0.51,713.59247.7485.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,838.342,910.0024.2 %5.01,272.3965.2394.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,536.322,208.0037.6 %5.0842.620.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,624.5010,363.20-35.9 %0.01,536.31519.6566.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,224.4013,610.00-65.5 %0.02,650.752,380.8410.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,687.902,865.7938.9 %5.01,053.41326.2969.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,263.141,750.0066.7 %5.01,737.99811.1553.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,617.643,569.0069.3 %5.01,877.54226.7387.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,561.532,332.0034.5 %5.0916.92934.83-2.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 139,292.8951,655.99-31.5 %0.013,128.102,525.1080.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,725.41348.1779.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,830.01750.0059.0 %5.01,281.60164.0987.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,831.653,194.0016.6 %5.01,320.541,450.65-9.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,836.834,759.831.6 %0.52,352.94392.1183.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 64,793.2410,718.91-123.6 %0.01,974.05686.2465.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,518.9728,694.2016.9 %5.02,236.93223.8090.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,888.234,316.1311.7 %5.02,702.1628.5098.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่2,748.773,961.00-44.1 %0.0774.4783.4289.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,858.458,273.3616.1 %5.03,335.331,742.6447.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,267.604,527.00-6.1 %0.01,357.67301.4977.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,375.582,259.9033.1 %5.01,816.63174.6990.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,092.5053,885.01-234.8 %0.04,013.06196.1295.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,840.1213,369.009.9 %4.55,682.173,255.3042.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,717.928,656.990.7 %0.53,625.99836.0076.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,762.72994.0073.6 %5.01,129.47259.6077.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)11,562.493,865.0066.6 %5.01,585.91171.9089.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,448.5619,386.00-85.5 %0.03,234.03141.1395.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,587.489,922.9954.0 %5.0405.69318.4521.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)21,365.44710.0096.7 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,172.931,353.0067.6 %5.01,585.8630.0398.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,134.682,300.0026.6 %5.01,072.43599.0244.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,280.496,338.00-20.0 %0.01,271.30192.8084.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,581.2986,447.00-454.8 %0.02,289.451,291.9143.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่6,788.083,960.0041.7 %5.01,871.10990.2847.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,983.582,790.0060.0 %5.01,433.730.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,365.6915,778.00-27.6 %0.03,493.4130.9099.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,938.233,466.0071.0 %5.01,548.73118.4992.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,247.154,487.5314.5 %5.01,338.65787.1541.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,349.072,526.0041.9 %5.01,556.27123.3292.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,153.335,325.9334.7 %5.02,157.24763.8064.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่5,314.798,628.00-62.3 %0.01,363.7555.0896.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,092.8821,559.0043.4 %5.01,135.92134.8088.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,417.1812,625.0027.5 %5.0852.56273.0568.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 140,118.63148,251.00-5.8 %0.02,613.561,231.3852.9 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 44,122.2552,634.00-19.3 %0.01,551.27338.5678.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 515,703.4819,369.80-23.3 %0.03,469.811,527.9056.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,721.54790.0071.0 %5.0882.270.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,746.261,700.0064.2 %5.01,357.67247.5681.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,589.37550.0084.7 %5.01,186.52169.1085.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่11,653.3134,740.00-198.1 %0.03,354.35459.8086.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,814.69960.0074.8 %5.01,367.03106.4892.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,641.616,380.94-37.5 %0.01,661.92663.3560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,045.568,814.36-117.9 %0.0973.00153.4684.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,775.467,480.0067.2 %5.02,585.90315.1787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 238,463.0716,920.2756.0 %5.01,582.471,010.0336.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,259.669,517.7915.5 %5.02,183.06788.4163.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 472,127.9714,230.0280.3 %5.01,034.49372.0364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 561,912.1513,510.6278.2 %5.02,933.65555.1281.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 689,175.618,132.2690.9 %5.01,732.52448.7374.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,201.704,788.0233.5 %5.04,336.54186.2795.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร23,128.6516,511.0028.6 %5.0473.44414.8812.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,354.7632,640.00-0.9 %0.0474.95958.55-101.8 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,394.4710,908.004.3 %2.0465.23403.3413.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 831,837.397,727.5275.7 %5.0416.97171.0059.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่83,627.7481,912.002.1 %1.01,960.38472.4175.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง16,196.264,752.0070.7 %5.01,041.07378.9063.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่141,272.9134,852.0075.3 %5.01,329.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่55,526.7443,861.0021.0 %5.01,372.551,221.7011.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง55,770.2715,480.9972.2 %5.01,168.99551.8852.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,877.182,306.0019.9 %5.0826.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง117,722.6510,020.3791.5 %5.01,556.83383.6675.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,189.0927,450.0022.0 %5.03,189.692,116.0033.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่8,077.628,076.360.0 %0.52,828.34812.0171.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่43,324.6641,360.004.5 %2.01,775.25337.2581.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,656.052,119.0042.0 %5.01,611.29127.8592.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่81,158.0612,758.0784.3 %5.04,152.621,886.9154.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,864.076,486.00-33.3 %0.01,509.79621.2058.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,511.9621,975.41-387.0 %0.01,877.54286.3184.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,587.466,123.00-70.7 %0.01,826.8386.5595.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,501.47540.0078.4 %5.01,718.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,241.36960.0070.4 %5.0939.31423.1655.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 564,152.7350,534.5521.2 %5.021,143.547,558.7064.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่85,583.6527,594.0167.8 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,196,670 1,435,370 34.66 % 225,156 76,957 65.82 %