สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,604.101.00100.0 %5.0449.23135.0769.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน56,914.0637,925.0033.4 %5.0127.2264.6049.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,870.134,774.622.0 %1.0734.440.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,883.771,623.0043.7 %5.0639.390.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน10,064.149,892.121.7 %0.52,217.72357.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,585.421,831.0060.1 %5.0341.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,307.15512.0084.5 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,356.28400.0088.1 %5.0187.1332.7382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,995.61641.0084.0 %5.0231.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,475.36454.0086.9 %5.0276.9946.0683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,262.45466.0089.1 %5.0510.6657.2188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,134.35435.0086.1 %5.0180.9661.2866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,720.67141.0097.0 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,191.283,963.2023.7 %5.0474.4950.3189.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,093.824,787.93-17.0 %0.01,133.80593.4647.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน2,678.421.00100.0 %5.0563.330.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,803.162,609.0031.4 %5.01,038.70243.1576.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,236.341,864.0042.4 %5.0753.46105.0786.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,979.53503.0083.1 %5.0461.93141.8469.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,307.742,222.0048.4 %5.0715.45323.3254.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,476.273,598.00-45.3 %0.0538.0031.7694.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,058.182,174.2346.4 %5.01,114.76292.2173.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,238.422,212.0047.8 %5.0943.65282.2570.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,933.3215,941.74-6.8 %0.01,647.2499.1194.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,520.662,082.0040.9 %5.0905.59194.7578.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,852.513,869.00-108.9 %0.050.661.0098.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,330.94794.0076.2 %5.0848.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,788.061,062.0061.9 %5.0601.36101.7883.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,516.584,208.00-19.7 %0.0810.53285.8864.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,260.1616,414.45-212.1 %0.01,323.96981.1825.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,035.871,941.0051.9 %5.01,133.81304.3873.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,742.564,693.001.0 %0.5905.58107.2588.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,127.9111,994.68-133.9 %0.01,342.980.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,445.491.00100.0 %5.0829.5591.1889.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,481.054,814.36-7.4 %0.0943.650.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,312.751,532.0053.8 %5.0810.53122.4184.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,505.772,412.4131.2 %5.0905.61168.6581.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,954.433,618.008.5 %4.0658.4030.6495.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,617.302,081.0080.4 %5.0420.3495.0077.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 55,832.3656,051.99-0.4 %0.01,077.72467.9456.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,635.93173.0093.4 %5.0506.28185.7963.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,244.134,784.008.8 %4.0829.55323.0061.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,616.062,214.0038.8 %5.0677.42150.8277.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,703.937,020.008.9 %4.01,552.16215.9486.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,460.302,339.3732.4 %5.0753.4928.5096.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,134.472,642.0015.7 %5.0734.47212.4071.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 118,872.2113,780.3327.0 %5.01,062.75151.0585.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 247,329.1911,970.7274.7 %5.01,445.26331.2777.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,068.814,653.008.2 %4.0456.05243.3846.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,090.2841,340.0036.5 %5.01,319.15427.3067.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,329.4241,617.4035.3 %5.0714.84540.3624.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 35,354.847,621.0078.4 %5.0612.41242.2760.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง19,925.2515,028.0024.6 %5.0577.90120.6579.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,849.0517,022.00-43.7 %0.01,571.82303.2880.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,638.573,665.6621.0 %5.0829.55208.3174.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,490.55866.0065.2 %5.0468.24111.4976.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน37,854.1412,861.9966.0 %5.04,019.913,058.7923.9 %5.0
รวม 619,092 406,139 34.40 % 47,590 12,733 73.24 %