สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,860.39744.0074.0 %5.0313.7066.3478.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,959.985,579.916.4 %3.01,112.21183.0883.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,748.831,167.0068.9 %5.0541.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 112,610.6810,507.4416.7 %5.02,633.49357.5786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 232,343.8524,481.7024.3 %5.04,223.58608.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,246.602,292.0056.3 %5.0484.6862.8187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,865.201,687.0065.3 %5.0351.6556.9383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,038.831,419.0064.9 %5.0304.6460.6880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,437.585,848.65-7.6 %0.0369.1485.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,143.201,772.0057.2 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,169.472,639.0036.7 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,859.381,493.0074.5 %5.0487.34114.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,322.41694.0083.9 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 16,039.256,480.00-7.3 %0.01,169.26339.3871.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 26,756.598,075.42-19.5 %0.01,523.29276.8281.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,933.672,540.0048.5 %5.01,036.15606.9341.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,544.933,476.701.9 %0.5925.50136.7285.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,518.521,162.0067.0 %5.0560.850.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,118.42920.0070.5 %5.0560.75118.9878.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,210.633,851.52-20.0 %0.0579.76520.2210.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์9,094.86107,214.00-1,078.8 %0.01,794.14599.9366.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 18,465.838,432.620.4 %0.52,217.53548.4275.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 150,155.3498,800.3734.2 %5.056,116.22296.4099.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 19,196.519,686.00-5.3 %0.06,707.52627.1490.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,715.672,508.007.6 %3.5487.59119.4775.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,141.694,835.616.0 %3.0975.41272.0572.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,816.912,641.0045.2 %5.0713.08227.5268.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี28,811.4123,004.3820.2 %5.05,105.570.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,774.687,396.50-9.2 %0.02,229.87175.7592.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,301.633,268.2738.4 %5.0845.99326.3261.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,775.211,187.0075.1 %5.0731.8416.0797.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,790.881,650.0056.5 %5.0519.03247.5252.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี5,041.115,630.40-11.7 %0.0788.94263.8266.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี31,734.4329,340.007.5 %3.58,542.13298.8596.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,792.123,282.0013.5 %5.0826.97292.1464.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี7,160.782,042.0071.5 %5.01,454.50135.8590.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,913.4415,177.59-91.8 %0.01,647.9662.6296.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,796.729,156.0228.5 %5.01,456.56426.8570.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,351.08687.0093.9 %5.0560.74371.4533.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,691.702,520.2031.7 %5.0769.93323.5458.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,693.00568.0084.6 %5.0788.94301.3961.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,801.842,523.9356.5 %5.01,074.13159.8685.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,413.455,116.005.5 %2.5674.840.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,632.1110,784.0014.6 %5.0569.19254.6055.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 140,810.98126.1799.9 %5.07,645.02895.0088.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 81,470.7384,028.99-3.1 %0.0852.70300.0064.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,251.9123,664.34-29.7 %0.0578.0047.5091.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง55,987.1342,009.0025.0 %5.02,829.17608.0078.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 222,024.13111,849.0049.6 %5.01,435.31375.5073.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 117,560.5623,200.00-32.1 %0.03,193.821,724.2246.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,458.271,039.0090.9 %5.03,963.2632.7199.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,899.126,236.289.6 %4.51,397.45283.0079.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,633.973,222.1830.5 %5.0839.29336.8059.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี15,571.5516,272.00-4.5 %0.02,493.64456.0081.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,248.613,802.0039.2 %5.0865.01563.4834.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต383,106.5049,350.0087.1 %5.015,227.59630.6095.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,266.013,834.14-17.4 %0.0363.85302.7116.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 133,535.7210,772.0067.9 %5.0709.022.8599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212,922.5112,268.055.1 %2.51,069.02259.6775.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี12,389.6114,088.62-13.7 %0.01,789.27212.2788.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี4,056.562,929.5027.8 %5.0224.92316.27-40.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี35,774.1722,644.0036.7 %5.0795.06803.23-1.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 84,355.1639,800.0052.8 %5.01,378.74604.8556.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี117,649.9657,892.2550.8 %5.035.51852.51-2,300.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี19,347.3821,464.00-10.9 %0.01,326.83605.1354.4 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี363,068.78177,630.0051.1 %5.06,522.111,403.4378.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0569.0867.8088.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,830.052,692.3029.7 %5.0865.00443.5848.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,333.11802.0075.9 %5.0313.49247.7821.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี40,412.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,320.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,134,343 1,175,897 44.91 % 173,065 22,520 86.99 %