สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,653.26896.0066.2 %5.0645.48117.9081.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง12,288.256,557.0046.6 %5.068.1896.64-41.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,501.574,555.51-30.1 %0.01,025.8088.8291.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,915.451,724.0040.9 %5.0835.6451.7893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง16,706.209,336.0044.1 %5.03,611.981,020.5071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,511.212,967.0034.2 %5.0381.2645.1088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,308.96762.0082.3 %5.0335.0031.3090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,431.95468.0086.4 %5.0254.0534.8286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,409.97386.0088.7 %5.0223.1438.1482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,369.03354.8289.5 %5.0260.4662.3876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,354.73363.0089.2 %5.0484.4563.4386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,279.43240.0092.7 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,481.86584.0083.2 %5.0459.5261.2386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,133.31228.0092.7 %5.0221.7236.9583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,301.97250.0092.4 %5.0449.992.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,439.07404.0088.3 %5.0459.7350.1489.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,078.367,237.58-2.2 %0.01,634.311,695.75-3.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางไม่ครบ1,521.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,116.212,636.0056.9 %5.01,588.49448.4071.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,215.851,239.0061.5 %5.0968.75355.6963.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 219,026.8115,243.9319.9 %5.07,108.963,045.0057.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,767.401,020.0063.1 %5.0740.56143.1380.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,285.763,109.0041.2 %5.01,463.151,031.7029.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง6,670.163,610.0045.9 %5.0569.67415.1527.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,002.821,462.0070.8 %5.01,729.39419.8175.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,648.522,405.1134.1 %5.01,082.85338.2068.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง15,660.799,301.0040.6 %5.02,471.02235.0090.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง58,897.2966,751.01-13.3 %0.0362.58103.3571.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,760.222,214.0041.1 %5.01,178.01215.6581.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,951.724,254.80-7.7 %0.01,719.8999.9894.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 113,559.8512,205.0010.0 %5.05,917.981,297.2078.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,251.022,034.9152.1 %5.02,180.570.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,909.882,157.0025.9 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,841.781,092.0071.6 %5.01,101.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,808.401,180.0058.0 %5.0797.77282.2764.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,752.632,781.0025.9 %5.01,246.20124.4590.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,108.0238,943.89-537.6 %0.01,748.412,690.18-53.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,925.633,874.0034.6 %5.02,118.33449.4678.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,382.312,554.0024.5 %5.0911.71118.7587.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,452.5810,637.42-95.1 %0.01,275.08139.2989.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,244.8616,294.0015.3 %5.01,654.3931.8598.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง11,518.941,830.0084.1 %5.01,196.95560.0153.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,207.932,502.0022.0 %5.01,044.82132.8887.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,424.652,901.0015.3 %5.01,044.82305.1770.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,274.882,030.5061.5 %5.01,311.04553.8557.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง5,080.413,945.8722.3 %5.01,006.7959.5294.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง33,159.106,998.0078.9 %5.0611.64190.9568.8 %5.0
รจก.ลำปาง 49,786.7444,380.4710.9 %5.01,215.89551.0054.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 19,483.4927,685.67-42.1 %0.0905.30261.4671.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,776.506,900.0011.3 %5.0504.15523.47-3.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,740.091,029.0062.4 %5.0774.22145.7181.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,586.851,586.0055.8 %5.01,101.87336.4969.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,341.8910,783.0051.7 %5.01,615.40368.6077.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,706.561,435.0061.3 %5.0911.69226.8975.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,571.967,094.00-7.9 %0.01,748.41457.4073.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,376.592,525.0042.3 %5.01,311.04338.3674.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,804.964,606.00-21.1 %0.01,101.872.8599.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,623.877,667.00-111.6 %0.0720.71184.0074.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง11,785.045,934.7549.6 %5.01,538.260.9099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน40,289.6610,641.6773.6 %5.03,180.09640.1179.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,065.7615,416.0050.4 %5.01,707.27391.7777.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 247,139.707,728.0083.6 %5.0660.49543.9617.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 320,628.4514,261.1330.9 %5.01,323.69333.4574.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง461.192,977.01-545.5 %0.0255.7427.0289.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง86,596.1440,302.0353.5 %5.02,029.591,037.6548.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง50,331.0026,040.0048.3 %5.01,052.95293.5572.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,264.679,555.0050.4 %5.0911.99289.6268.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง51,453.7717,952.0065.1 %5.0960.49446.4953.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,066.398,819.0853.7 %5.01,058.40235.8577.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,932.3315,155.00-155.5 %0.01,179.261,691.20-43.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,788.723,176.0016.2 %5.01,158.91622.4446.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,742.411,741.0036.5 %5.0759.58187.6975.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,525.278,377.7369.6 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 896,941 568,287 36.64 % 94,640 35,887 62.08 %