สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,410.47452.0081.2 %5.0493.2093.1581.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,558.576,624.0030.7 %5.063.1369.66-10.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,429.65669.0084.9 %5.0892.56106.1288.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,138.661,843.0041.3 %5.0683.3332.8395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,278.335,682.6174.5 %5.01,962.70385.7080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,587.01535.0085.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,200.93583.0088.8 %5.0192.760.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,402.47482.0085.8 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,334.17408.0087.8 %5.0274.7870.1774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,477.08271.0092.2 %5.0264.4062.9976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,492.99394.0088.7 %5.0323.4855.9282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,084.72444.0089.1 %5.0451.5164.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,596.56381.0089.4 %5.0614.7893.3184.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,341.884,939.4760.0 %5.01,558.09913.2741.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,563.761,123.5056.2 %5.0617.40196.1268.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์2,749.142,152.8021.7 %5.0608.60123.8179.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,598.582,652.0042.3 %5.01,253.83646.6348.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,900.892,961.0024.1 %5.01,524.9671.2595.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,971.941,842.0038.0 %5.0721.3767.0490.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,315.111,183.0048.9 %5.0455.160.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,987.532,832.0052.7 %5.0798.761,081.24-35.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,046.592,872.005.7 %2.5657.6586.1786.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์9,070.205,003.0044.8 %5.01,443.99780.8145.9 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์3,593.272,889.8619.6 %5.0818.71116.8585.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,719.7415,763.99-80.8 %0.01,603.08104.4193.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)14,918.418,672.2841.9 %5.01,900.70894.9052.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,471.471,902.0045.2 %5.0911.53292.6067.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,714.15441.0074.3 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,271.431,376.0057.9 %5.0939.0938.5595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,816.28784.0072.2 %5.0645.3263.2390.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์3,377.543,442.90-1.9 %0.0835.48154.0381.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,918.415,440.6963.5 %5.01,900.701,293.2032.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,332.654,711.0035.8 %5.01,310.88607.9553.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,503.542,529.0078.0 %5.0892.53192.1678.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,212.679,796.0825.9 %5.01,558.0946.8397.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์11,956.241,656.0086.1 %5.01,101.70334.5369.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,728.884,292.00-15.1 %0.01,025.64222.6278.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,581.491,510.0057.8 %5.0968.6191.8190.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,264.02920.0071.8 %5.0797.43126.9184.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,078.843,100.0024.0 %5.0252.5635.0386.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,959.212,080.0081.0 %5.0683.3693.1986.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,901.8137,249.92-3.8 %0.0853.47151.4082.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,683.33968.0063.9 %5.0607.271.8599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,507.552,680.0023.6 %5.0930.5668.1992.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,953.971,942.5034.2 %5.0702.37106.4784.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,917.164,740.4519.9 %5.01,293.17333.4674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,251.401,968.0062.5 %5.0950.82212.2877.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,212.836,667.307.6 %3.5987.6159.2894.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์8,805.923,334.0062.1 %5.0360.300.9599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 131,140.2119,670.8036.8 %5.01,393.74578.0058.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 217,138.288,144.5352.5 %5.01,885.63363.4180.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์8,548.255,109.5240.2 %5.0739.64232.9168.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์67,915.1145,160.0033.5 %5.01,446.20620.5457.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์92,317.7419,100.0079.3 %5.0882.54326.5863.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์227,617.1611,594.2494.9 %5.0745.3527.7596.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย77,980.707,576.0090.3 %5.0785.08353.7554.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์183,862.2322,992.4387.5 %5.02,397.781,371.7142.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,616.552,973.0017.8 %5.0873.52161.3281.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,716.25988.0063.6 %5.0422.33150.5764.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์40,199.3413,959.9965.3 %5.04,590.714,163.889.3 %4.5
รวม 1,073,241 334,455 68.84 % 57,400 19,000 66.90 %