สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,650.17572.0078.4 %5.0461.9845.0990.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่155,392.803,433.1097.8 %5.080.9668.1815.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)9,051.577,842.6013.4 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,003.661,587.0047.2 %5.0882.0645.1694.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,016.801,343.0055.5 %5.0748.3545.0994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,060.776,298.7255.2 %5.02,173.42403.7181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่856.62903.00-5.4 %0.0291.842.1999.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,479.82558.0084.0 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,516.78771.0078.1 %5.0222.3455.6675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,920.82794.0079.7 %5.0380.9762.7083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,537.36310.0091.2 %5.0351.4337.8189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,444.54342.0090.1 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,745.86485.0087.1 %5.0323.3838.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,496.20229.0093.5 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,733.186,146.5847.6 %5.01,089.512,034.90-86.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่2,508.151,537.0038.7 %5.0595.08206.8865.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,159.893,336.0019.8 %5.01,146.54391.5865.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,092.221,023.0066.9 %5.0853.58109.3087.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,796.39699.0075.0 %5.0614.0946.5592.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,904.283,212.7759.4 %5.01,317.68455.9865.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,933.262,800.00-44.8 %0.0481.5680.6683.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่112,866.662,552.0097.7 %5.04,619.90155.9696.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,832.637,632.9935.5 %5.01,488.8363.6195.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่43,288.6728,371.7034.5 %5.0490.6985.5082.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,871.9418,652.37-88.9 %0.04,004.645,040.70-25.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,835.531,907.9150.3 %5.0994.42143.2185.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,789.736,919.1441.3 %5.04,227.14766.4081.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,073.50220.0092.8 %5.070.991.9597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,203.61576.0082.0 %5.0937.3956.0594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,859.30347.0087.9 %5.0614.10224.2063.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,734.581,603.5057.1 %5.0522.59172.1967.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,628.6517,360.68-37.5 %0.01,412.78818.8442.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,632.783,141.0032.2 %5.01,279.66126.2590.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,419.471,902.0070.4 %5.0804.26126.3584.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,885.207,294.40-49.3 %0.01,275.0954.5295.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,206.951,327.0088.2 %5.0918.36407.2455.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,906.692,411.0038.3 %5.0956.38252.2273.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,030.411,198.0070.3 %5.0809.35143.5582.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,965.584,960.00-25.1 %0.01,108.5290.3091.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,871.845,320.00-85.2 %0.0432.4152.2887.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,504.143,320.0068.4 %5.0506.33160.5568.3 %5.0
รจจ.แพร่ 28,317.1125,082.9811.4 %5.0844.33205.5475.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,910.09612.0079.0 %5.0576.072.2199.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,484.17869.0075.1 %5.0756.3763.1391.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,285.211,222.0062.8 %5.0652.14258.4060.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,729.295,793.60-22.5 %0.01,184.58295.4575.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,010.403,468.4413.5 %5.01,088.53373.4165.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,402.3815,237.22-105.8 %0.03,371.42236.1693.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 11,729.9614,007.45-19.4 %0.01,464.91256.4882.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 217,147.697,073.0058.8 %5.01,574.20479.7569.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,006.968,828.3119.8 %5.01,999.68148.3692.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,216.063,815.009.5 %4.5313.47176.9743.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่87,220.3459,625.0031.6 %5.01,408.27357.5574.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่83,431.7616,712.0180.0 %5.0844.01322.3961.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่144,504.5826,738.0081.5 %5.0769.95442.9342.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,785.4312,553.0053.1 %5.0764.97265.5065.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง26,980.7613,713.0049.2 %5.0732.68302.3358.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง30,701.509,910.9267.7 %5.0746.032.8599.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่9,581.229,977.00-4.1 %0.01,679.281,218.4427.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,358.742,588.4622.9 %5.0880.34446.0049.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,118.29968.0069.0 %5.0576.07221.9961.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่53,597.927,996.0085.1 %5.06,252.092,352.9062.4 %5.0
รวม 1,086,229 408,030 62.44 % 68,700 21,504 68.70 %