สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน474.49760.00-60.2 %0.0587.740.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,581.215,325.1057.7 %5.071.7545.6336.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,213.892,107.0059.6 %5.0447.33146.4667.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,854.471,743.0038.9 %5.0777.8932.2095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,999.545,682.6164.5 %5.01,912.65387.6079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,066.05824.0079.7 %5.0318.9881.2574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,000.98834.0094.8 %5.0316.6361.0880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย6,172.51263.0095.7 %5.0381.14103.3072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,505.11233.0096.4 %5.0379.6094.1975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,237.13494.0084.7 %5.0288.3764.1577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,952.81373.0090.6 %5.0195.80119.1739.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,485.63940.0073.0 %5.0329.4954.8683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,649.89308.0091.6 %5.0394.1343.4389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,434.85541.0084.2 %5.0330.4751.6484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,275.65714.0086.5 %5.0451.5192.3179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,268.53222.0093.2 %5.0422.7190.7078.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,262.973,864.4926.6 %5.0911.72350.5961.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,821.455,975.64-23.9 %0.01,538.531,561.57-1.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,494.892,733.0050.3 %5.01,291.31634.1150.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,895.331,708.0041.0 %5.0796.91158.1180.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,839.841,180.0058.4 %5.0776.76180.2076.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,636.402,951.0055.5 %5.01,448.541,004.7030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,880.234,039.9217.2 %5.01,348.5272.5494.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน38,979.744,643.8188.1 %5.08,762.90286.9096.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,485.223,997.6527.1 %5.01,638.701,124.2831.4 %5.0
ส.ป.ก. น่าน2,743.392,464.8010.2 %5.01,593.34378.8076.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,255.268,841.31-68.2 %0.01,103.34153.0886.1 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร64,954.00237,648.94-265.9 %0.0944.82431.0054.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,390.411,665.0062.1 %5.01,215.26176.2585.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,562.321,312.0016.0 %5.072.5427.1762.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,948.631,241.0057.9 %5.0930.020.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,848.03789.0072.3 %5.0758.88246.2167.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,774.454,642.8819.6 %5.01,576.55930.0141.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,340.094,270.0048.8 %5.02,812.59167.8394.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,666.271,012.0072.4 %5.01,082.1522.8497.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,158.997,642.93-24.1 %0.01,386.392.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,829.132,304.9178.7 %5.0834.942.8599.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,051.602,197.7045.8 %5.0737.8893.3987.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,671.992,532.0031.0 %5.0968.03228.2076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,647.094,520.00-23.9 %0.01,063.13126.5488.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,588.741.00100.0 %5.0644.8028.7495.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,818.023,986.0063.2 %5.01,043.03377.1163.8 %5.0
รจจ.น่าน 28,563.7824,842.9113.0 %5.0895.02657.5326.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,395.25834.0065.2 %5.0682.8260.9991.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,100.901,813.9741.5 %5.0815.93127.8584.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,900.15894.0069.2 %5.0758.8840.9594.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,567.175,723.73-2.8 %0.01,291.31298.5676.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,599.143,025.0034.2 %5.01,519.52237.4584.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,717.034,452.015.6 %2.5987.07395.2060.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 126,621.1623,539.1511.6 %5.02,665.34470.2582.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2263,536.9712,318.0995.3 %5.01,801.43120.1593.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ326.64ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน67,923.6749,984.0026.4 %5.01,570.62457.9070.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน27,172.22205.6099.2 %5.0996.58116.3788.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา49,115.9314,672.1870.1 %5.0839.69543.4035.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ19,949.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ899.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,852.731,598.6044.0 %5.0611.98311.5149.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,679.922,256.0015.8 %5.0682.81214.5668.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,347.6111,160.0045.2 %5.04,548.811,154.4574.6 %5.0
รวม 829,811 496,848 40.13 % 65,556 15,443 76.44 %