สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,251.30479.0678.7 %5.0464.9536.1092.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา16,381.355,649.0065.5 %5.0180.4262.6965.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,861.904,830.72-68.8 %0.0711.65183.7474.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,756.041,325.6051.9 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,169.438,790.9913.6 %5.01,966.71406.6779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,648.171,473.0059.6 %5.0328.6955.5683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,521.67980.0072.2 %5.0459.1277.8183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,448.56530.0084.6 %5.0220.6313.9493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,346.95257.0092.3 %5.0276.2047.3982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,964.73523.0082.4 %5.0448.5334.7192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,405.44455.0086.6 %5.0226.6245.0680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,499.29219.0093.7 %5.0486.3659.6387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,333.84310.0090.7 %5.0479.0574.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,795.542,889.3657.5 %5.01,263.11989.9021.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,992.491,461.0063.4 %5.01,206.07245.1079.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,957.381,191.0059.7 %5.0768.7053.5093.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,596.401,171.0054.9 %5.0617.08188.2069.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,953.161,405.0052.4 %5.0806.73613.4424.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,489.153,800.88-155.2 %0.0411.21149.6463.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,464.9311,505.00-35.9 %0.01,434.261,411.731.6 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,680.452,120.0042.4 %5.0977.87110.5688.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,420.216,429.2252.1 %5.01,434.26145.4389.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,265.601,732.4047.0 %5.0879.04169.3480.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,504.67911.0039.5 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,146.211,025.0067.4 %5.0901.810.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,669.97837.0068.7 %5.0635.5964.0489.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,501.582,003.1242.8 %5.0863.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,694.4010,246.00-118.3 %0.01,434.261,002.2630.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,866.984,370.0010.2 %5.01,339.18192.9185.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,702.341,527.0058.8 %5.0996.89114.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,518.187,009.24-27.0 %0.01,244.0933.7097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,863.551,073.0062.5 %5.0464.04178.8761.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,516.192,981.7615.2 %5.01,053.94285.8872.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,577.611,824.0049.0 %5.0825.7545.8194.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,394.694,356.000.9 %0.51,225.08545.4055.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,705.823,520.00-30.1 %0.0590.2964.4989.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,081.322,744.0075.2 %5.0844.84207.4975.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา20,467.3138,982.53-90.5 %0.0769.3170.3090.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,495.65680.0072.8 %5.0456.4065.3685.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,977.022,955.960.7 %0.5787.7171.1591.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,804.79743.0073.5 %5.0654.60106.6983.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,224.214,216.0719.3 %5.01,187.05420.7664.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,079.741,613.0047.6 %5.0825.750.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,045.443,527.00-15.8 %0.0768.7086.8888.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 121,291.639,394.6855.9 %5.01,198.43385.0567.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 218,188.1710,811.5640.6 %5.02,088.03399.4880.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,453.244,766.00-38.0 %0.0287.38100.6965.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา144,368.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,263.59494.1460.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ42,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,993.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ42,319.0615,780.0062.7 %5.0837.95486.6041.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,087.1513,822.6837.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,777.8314,350.18-279.9 %0.01,666.87445.2873.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,968.351,714.0042.3 %5.0768.70290.8162.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,877.00860.0070.1 %5.0540.51247.5354.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,686.736,733.5154.2 %5.04,050.943,548.6512.4 %5.0
รวม 340,691 234,905 31.05 % 47,786 15,135 68.33 %