สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,930.04888.0069.7 %5.0743.76185.8375.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,943.913,621.9979.8 %5.073.96112.37-51.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,477.453,676.00-5.7 %0.01,009.9993.6090.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,932.311,918.0034.6 %5.0876.9132.6096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,672.8113,905.80-30.3 %0.03,348.96895.8573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,985.752,194.8044.9 %5.0370.02110.0570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,881.37444.0088.6 %5.0335.1149.3585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,587.271,084.0069.8 %5.0437.92129.7570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,493.77978.0072.0 %5.0380.0862.7583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,842.47323.0091.6 %5.0544.2539.3992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,352.68638.0081.0 %5.0571.0251.5091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,295.31454.0086.2 %5.0344.982.2999.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,695.90404.0089.1 %5.0253.9250.7980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,782.09707.0081.3 %5.0393.2585.0778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด5,003.48681.0086.4 %5.0263.4392.6664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,842.47485.0087.4 %5.0267.0618.1493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,549.62394.0088.9 %5.0261.273.0498.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,483.38720.0079.3 %5.0484.516.6798.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,661.45419.0088.6 %5.0252.7115.1894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,587.44193.0094.6 %5.0306.200.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,503.64400.0088.6 %5.0152.6866.5056.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย13,962.5745,990.21-229.4 %0.02,627.83494.3381.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,547.4812,686.99-1.1 %0.01,525.99506.1466.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,212.4821,642.69-93.0 %0.01,550.97337.1178.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,559.408,972.00-4.8 %0.02,055.872,249.87-9.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,011.191,494.0050.4 %5.0743.76270.4763.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,632.622,688.8042.0 %5.01,466.37817.2444.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,825.782,212.0042.2 %5.01,067.03107.8289.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,813.833,323.46-18.1 %0.0819.83119.5085.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,822.871,798.0053.0 %5.01,257.191,522.55-21.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,005.0317,481.33-481.7 %0.0723.73414.5242.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,208.143,080.4340.9 %5.01,770.63575.5867.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,551.523,235.9528.9 %5.01,485.39707.1752.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 9,604.679,783.00-1.9 %0.02,169.960.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)4,922.276,261.00-27.2 %0.02,213.17950.0057.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,188.352,650.5916.9 %5.01,009.98570.0843.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,749.3113,528.20-25.9 %0.04,349.05275.7693.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,626.433,680.00-1.5 %0.090.4586.454.4 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,536.35299.0096.9 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,575.121,042.0070.9 %5.01,162.1126.9497.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,036.111,374.5054.7 %5.0819.83171.9579.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,497.594,147.00-18.6 %0.01,124.08338.4269.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย11,135.6240,162.00-260.7 %0.04,242.713,364.9020.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,299.405,698.00-7.5 %0.01,979.80556.1171.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,458.922,400.0030.6 %5.01,009.99475.0053.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,647.909,868.7044.1 %5.03,301.44212.6593.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,145.20813.0092.0 %5.0743.76108.3085.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,176.403,206.5023.2 %5.01,200.14454.7262.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,766.692,480.0034.2 %5.01,143.10111.8190.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,477.523,750.6649.8 %5.02,246.03656.3570.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,638.954,628.250.2 %0.5914.9142.2795.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,102.976,720.0044.5 %5.0504.17165.5267.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย198,815.13116,099.0141.6 %5.02,117.80616.4570.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,513.8893.7797.3 %5.0781.96111.6085.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,473.02289.4995.5 %5.01,383.64247.5082.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,529.541,575.0055.4 %5.0857.86135.5484.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,132.728,969.00-10.3 %0.01,808.66586.4067.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,481.071,502.0066.5 %5.01,561.45448.4071.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,745.576,448.04-72.2 %0.01,181.1351.3395.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,066.302,928.6058.6 %5.01,567.68345.3378.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย51,362.116,720.0086.9 %5.03,264.04597.5981.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 140,129.0016,116.0059.8 %5.02,672.14665.6575.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 230,078.4411,759.5860.9 %5.02,694.62527.8080.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 320,859.419,315.1555.3 %5.02,710.19607.1377.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 415,385.0410,550.5731.4 %5.01,973.15695.2964.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,868.324,895.7471.0 %5.0406.4466.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย17,936.9264,421.00-259.2 %0.0808.91526.2534.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,505.3932,160.004.0 %2.01,067.99836.6121.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย77,129.7041,640.0046.0 %5.01,109.29531.0552.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,514.222,500.0088.4 %5.0961.31475.0050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย29,210.8815,707.0046.2 %5.0817.39967.10-18.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง51,258.4310,000.0080.5 %5.0924.16665.0028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง94,785.715,000.0094.7 %5.0866.19855.001.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,259.6719,084.66-43.9 %0.02,403.901,812.1724.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,282.082,442.0025.6 %5.01,029.00516.4149.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,026.96981.0067.6 %5.0819.8332.7896.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,200.829,096.0079.9 %5.05,888.243,899.4533.8 %5.0
รวม 1,106,794 681,920 38.39 % 101,165 35,614 64.80 %