สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,566.08947.0063.1 %5.0648.1552.1991.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,496.954,008.9967.9 %5.070.6788.26-24.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,197.372,959.0075.7 %5.081.7830.4762.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,667.8615,981.7014.4 %5.0126.3050.8559.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,669.462,103.0021.2 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,310.841,479.0036.0 %5.0328.3227.6791.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,819.001,894.4050.4 %5.0506.140.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,717.387,752.71-0.5 %0.01,285.80246.8080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,478.26608.0082.5 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,842.12209.0094.6 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,728.82287.0092.3 %5.0394.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,214.17240.0092.5 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,370.29156.0095.4 %5.0697.8033.2795.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,232.812,883.0044.9 %5.01,193.10228.0280.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,815.153,972.0017.5 %5.0602.00541.5010.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,438.535,661.24-27.5 %0.01,047.49667.8536.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,541.812,092.5017.7 %5.0888.3096.1189.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,635.831,579.0040.1 %5.0705.20119.7083.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,847.472,126.0044.7 %5.01,180.6041.5996.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,244.441,374.0057.7 %5.0838.318.3599.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,023.40923.0069.5 %5.0838.310.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,500.662,557.0043.2 %5.01,484.85391.4173.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,908.123,885.00-103.6 %0.0440.340.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,941.071,254.0068.2 %5.01,275.68511.5559.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,043.412,224.8226.9 %5.0971.4246.8695.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,974.917,325.06-84.3 %0.01,199.6126.9397.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 49,704.0331,137.0037.4 %5.0375.77408.15-8.6 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 36,392.316,793.0081.3 %5.0438.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,115.562,635.0015.4 %5.0990.440.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,197.404,411.00-38.0 %0.079.952.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,930.49689.0076.5 %5.0952.419.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,810.87483.8082.8 %5.0781.26261.0666.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,851.373,482.009.6 %4.5933.3768.7592.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,689.0321,747.00-363.8 %0.01,427.81469.8167.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,626.485,127.00-10.8 %0.01,598.95260.3083.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,105.561,785.00-61.5 %0.0641.04203.1768.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,056.544,723.72-16.4 %0.01,066.5057.0094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,383.213,225.60-133.2 %0.0895.35252.7071.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,315.653,050.008.0 %4.0990.440.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,422.793,079.0010.0 %5.0876.34145.4683.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,225.912,046.0060.8 %5.0895.36103.9588.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,531.13933.0063.1 %5.0554.860.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,517.632,722.9978.2 %5.0354.70298.2715.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,926.609,371.5747.7 %5.0822.85182.5777.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,431.38952.0060.8 %5.0724.2194.8486.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,370.231,258.0062.7 %5.0971.42120.7487.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,702.43564.0079.1 %5.0705.2098.2486.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,474.543,520.23-1.3 %0.01,028.47145.1285.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,649.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ131.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,680.082,979.10-11.2 %0.0601.212.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 110,206.4915,191.29-48.8 %0.02,100.7676.0096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 222,041.2914,240.9435.4 %5.02,254.80869.2561.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,567.613,624.6076.7 %5.0216.730.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน34,912.1613,784.0760.5 %5.0826.1556.8493.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง15,324.237,919.1948.3 %5.01,187.31253.0978.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,243.9611,551.30-85.0 %0.02,005.19307.8084.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,018.662,026.0032.9 %5.0876.34239.6872.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,720.46857.0068.5 %5.0667.16140.7978.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,932.5111,504.0071.9 %5.03,759.981,672.7555.5 %5.0
รวม 455,655 273,896 39.89 % 50,592 10,021 80.19 %