สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,905.25783.0073.0 %5.0168.91114.2332.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์7,909.983,083.4061.0 %5.059.65166.63-179.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,056.8111,141.77-10.8 %0.043.8015.9663.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,235.1411,719.00-123.9 %0.01,547.02427.5072.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,304.342,130.0035.5 %5.0881.460.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์32,827.7818,785.4942.8 %5.03,068.30410.3486.6 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์7,955.821,915.2075.9 %5.0347.0787.4174.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี7,893.781,009.0087.2 %5.0424.76114.4773.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว7,018.59941.0086.6 %5.0303.6448.8083.9 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี5,775.84632.0089.1 %5.0276.9293.0066.4 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า3,975.21377.0090.5 %5.0414.62115.5772.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ3,868.80449.0088.4 %5.0210.9387.9558.3 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว3,850.09447.0088.4 %5.0211.0646.5677.9 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย4,278.801,105.0074.2 %5.0351.12112.4368.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง4,100.92947.0076.9 %5.0305.6015.8494.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก4,081.43852.0079.1 %5.0317.2795.9069.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี4,029.79577.0085.7 %5.0365.97100.6372.5 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว4,266.16827.0080.6 %5.0386.8365.2383.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,687.65127.0096.6 %5.0436.5662.6185.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,280.472,227.0132.1 %5.0709.94551.0122.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,973.452,181.0226.7 %5.0309.0372.2076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,917.76745.0074.5 %5.0379.69161.5057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,592.72753.0071.0 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,583.35368.0085.8 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์3,814.561,876.0050.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,593.852,536.0044.8 %5.01,337.841,022.5123.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,339.091,312.0060.7 %5.0900.48203.9377.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,432.481,149.0066.5 %5.0938.51454.6351.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,638.032,771.5323.8 %5.0881.46757.0014.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,324.272,947.2844.6 %5.02,058.06648.5768.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,601.583,827.04-47.1 %0.0667.7182.2887.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,773.903,312.2630.6 %5.01,470.951,084.2526.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,945.094,843.782.0 %1.01,109.651.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 123,221.641,044.0067.6 %5.0843.4381.6690.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,276.0419,185.00-86.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,844.328,502.63-24.2 %0.02,142.99135.8593.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,939.712,364.0040.0 %5.01,071.62256.2576.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)81,864.266,171.0092.5 %5.04,616.78337.5992.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,627.289,955.266.3 %3.03,824.37623.0883.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,778.521,107.0070.7 %5.01,033.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,984.961,156.0061.3 %5.0887.9494.1589.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,548.234,163.44-17.3 %0.0957.52165.6082.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,797.6537,503.60-282.8 %0.01,718.162,836.68-65.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,574.325,134.0055.6 %5.04,207.95191.9295.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,658.147,456.0013.9 %5.02,649.95610.6077.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,496.7314,950.54-76.0 %0.01,661.11137.4391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,910.092,026.0048.2 %5.01,128.65608.2346.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,901.502,625.8032.7 %5.01,014.56211.8579.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,875.972,526.0034.8 %5.013,272.80341.7697.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,518.255,835.00-29.1 %0.01,318.83287.3378.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,740.254,011.0030.1 %5.01,090.64113.0389.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์316,201.0920,817.8693.4 %5.0781.82346.4855.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์27,084.4611,590.3357.2 %5.0536.93127.2176.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 55,974.9173,226.00-30.8 %0.01,257.251,021.9018.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 8,971.9917,507.00-95.1 %0.0541.22367.4032.1 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์4,143.236,104.60-47.3 %0.0376.882.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,040.331,181.0061.2 %5.0691.2888.6087.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,768.932,756.0026.9 %5.01,014.57171.9583.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,795.9717,516.0029.4 %5.01,754.96137.6592.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,312.831,962.0040.8 %5.0881.46171.7180.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,052.777,337.88-21.2 %0.01,528.00427.9272.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,694.434,210.5410.3 %5.01,394.88471.1066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,708.374,242.24-14.4 %0.0824.40482.0641.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์40,882.025,684.0086.1 %5.0642.94138.7078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์24,894.1512,917.5248.1 %5.03,514.43314.9491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 118,598.6812,226.6734.3 %5.01,549.9278.2595.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 224,810.7713,290.1946.4 %5.02,501.10368.8085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 311,937.5111,766.721.4 %0.51,696.57468.0772.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,842.184,272.2037.6 %5.0291.9353.0781.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์103,781.4044,200.0057.4 %5.01,874.57606.6367.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,666.0210,990.0057.2 %5.01,060.83342.1667.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์39,029.7547,508.00-21.7 %0.01,005.56842.3816.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์19,952.9222,648.00-13.5 %0.0823.011,188.92-44.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์50,286.0410,474.8879.2 %5.0865.45407.5552.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย41,270.3015,636.0062.1 %5.0817.29238.1070.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,326.3223,436.34-90.1 %0.02,442.321,983.7018.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,756.8018,106.548.4 %4.04,347.46479.8789.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 58,199.7033,036.0043.2 %5.01,239.67687.4144.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,122.571,459.0053.3 %5.01,178.27247.0079.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์182,927.5588,848.0051.4 %5.01,962.812,386.94-21.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,278.213,536.4417.3 %5.01,090.63345.0468.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,776.601,442.0048.1 %5.0672.28183.2672.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์36,123.4239,937.99-10.6 %0.04,350.831,512.7265.2 %5.0
รวม 1,554,603 814,281 47.62 % 110,427 31,382 71.58 %