สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,404.37947.0060.6 %5.0452.83109.1675.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,021.375,121.52-69.5 %0.0464.540.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,228.871,520.0052.9 %5.0700.0456.4291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี26,075.1213,311.0049.0 %5.02,356.99409.5882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,180.98825.0084.1 %5.0221.5148.1778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,436.87347.0092.2 %5.0178.4958.1667.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,326.82507.0088.3 %5.0216.0057.6673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,311.98446.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,599.70582.0083.8 %5.0524.0952.6889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,645.92727.0080.1 %5.0346.9390.3474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,515.67551.0087.8 %5.0226.1028.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,564.48358.0090.0 %5.0274.1746.4383.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี12,423.486,673.6146.3 %5.01,056.91607.4442.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี3,217.081,012.0068.5 %5.0360.4188.4275.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,010.652,907.0058.5 %5.01,137.40513.1454.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,989.96966.0067.7 %5.0738.04220.5770.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,368.511,193.0077.8 %5.0757.05376.2650.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,880.582,393.4069.6 %5.01,831.94512.5072.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,585.773,148.8412.2 %5.0539.76400.6825.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,985.334,249.4814.8 %5.01,479.68910.7138.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,719.5314,513.77-207.5 %0.0954.969.0099.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,055.027,197.6128.4 %5.01,664.1547.9997.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,831.883,785.8335.1 %5.0833.64406.3051.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,621.551,702.0053.0 %5.0786.9160.9592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,312.741,220.0063.2 %5.0642.9992.7385.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,384.183,383.230.0 %0.5795.08202.5374.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,007.705,040.0049.6 %5.01,446.741,554.38-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,241.913,920.0025.2 %5.01,099.37562.8148.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,681.512,303.0059.5 %5.0947.24268.7371.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,729.327,156.6726.4 %5.01,836.7632.5498.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,007.062,384.0040.5 %5.0833.15431.9148.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,803.401,964.0048.4 %5.0795.11200.8174.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,554.071,564.0065.7 %5.0776.0989.9088.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,465.772,311.5848.2 %5.0768.18369.9351.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,244.562,400.0026.0 %5.0547.9031.4294.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,233.911,440.0087.2 %5.01,036.4447.5095.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,783.591.00100.0 %5.0632.47481.3023.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,709.001,054.0071.6 %5.0828.910.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,413.011,581.0053.7 %5.0673.3864.5990.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,893.031,477.0090.1 %5.05,396.980.95100.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,434.644,359.8919.8 %5.0871.17149.1582.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,027.082,435.0059.6 %5.0795.1157.9892.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี5,716.9141,708.53-629.6 %0.01,289.5351.5196.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 224,160.1812,408.0048.6 %5.01,598.441,248.3521.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 118,919.2013,936.1526.3 %5.0921.57355.3461.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,232.942,244.0757.1 %5.0311.47503.80-61.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี57,220.9339,808.0030.4 %5.01,194.45190.1384.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี33,003.7120,431.6138.1 %5.0833.77901.19-8.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,717.6111,327.7136.1 %5.0706.77179.8074.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี38,505.9923,172.7039.8 %5.01,800.14109.0493.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,661.172,549.8045.3 %5.0940.22197.4679.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,907.551,175.0059.6 %5.0547.90330.3839.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,408.0513,720.0021.2 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 489,382 303,461 37.99 % 53,348 15,487 70.97 %