สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,246.96736.0067.2 %5.0491.4160.9987.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,242.844,723.9034.8 %5.037.1676.87-106.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,189.192,432.0023.7 %5.0833.71203.4275.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,522.922,222.0036.9 %5.0757.6428.2196.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,389.016,917.7944.2 %5.02,069.75367.6582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,419.131,343.0069.6 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,681.76629.0082.9 %5.0467.5176.9183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,628.85557.0084.7 %5.0341.8364.0181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,517.87502.0085.7 %5.0253.3144.5782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,519.251,022.0071.0 %5.0303.0576.6374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,480.84723.7979.2 %5.0379.4833.9891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,495.89694.0080.1 %5.0249.9350.9579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,473.70636.0081.7 %5.0364.7267.1981.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,098.437,369.01-79.8 %0.01,175.98749.5536.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร8,881.39700.0092.1 %5.03,634.6952.3198.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,358.962,264.0048.1 %5.01,271.07442.2765.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,174.481,903.0040.1 %5.0871.74121.6086.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,788.7439,990.90-22.0 %0.06,689.322,660.0060.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,697.581,967.0027.1 %5.0548.47232.1357.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,584.69345.0090.4 %5.0714.33229.3767.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,350.133,356.00-42.8 %0.0600.6954.3391.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,023.212,105.0058.1 %5.01,499.26304.9579.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,549.513,562.3521.7 %5.01,366.14292.3378.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,066.4913,011.00-61.3 %0.01,670.400.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,780.192,949.1122.0 %5.01,145.6471.5293.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,034.41373.0081.7 %5.068.922.8595.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,272.421,083.0066.9 %5.0871.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,025.58888.0070.7 %5.0681.58113.9883.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,215.233,623.00-12.7 %0.0525.4056.7989.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,903.157,698.00-57.0 %0.01,271.07288.8077.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,719.595,245.00-41.0 %0.01,042.88566.4145.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร4,085.736,592.62-61.4 %0.01,080.91225.5879.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,720.6728,624.22-82.1 %0.02,088.76241.9088.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,559.9516,567.00-22.2 %0.02,181.382,071.755.0 %2.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,091.112,258.0079.6 %5.0776.66615.6020.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,411.292,863.0016.1 %5.0833.72295.3464.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,095.882,508.0038.8 %5.01,195.01113.6090.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,000.282,354.0041.2 %5.0947.79244.1574.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,793.883,101.0018.3 %5.0738.6332.0095.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร34,008.982,652.0092.2 %5.0931.82315.0266.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 59,603.3154,620.008.4 %4.01,187.26722.0039.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,805.521,379.0050.8 %5.0681.58125.8881.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,403.931,697.0050.1 %5.0890.7595.3789.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,961.351,458.0050.8 %5.0700.58192.8572.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,113.544,965.042.9 %1.01,328.11688.3348.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,524.322,629.0041.9 %5.01,290.0896.4592.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,704.975,312.24-43.4 %0.0878.25420.4652.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร24,422.2710,030.2858.9 %5.02,802.65466.1383.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 124,978.7816,913.6532.3 %5.01,624.99522.4067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,927.1913,125.9917.6 %5.01,777.03571.0167.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร6,351.644,270.0032.8 %5.0275.18596.60-116.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร72,392.6364,626.0010.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,735.0341,582.00-91.3 %0.0906.091,859.00-105.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,346.1312,161.8962.4 %5.0834.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,990.2323,344.0013.5 %5.0835.56243.2070.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,183.0218,945.89-4.2 %0.01,932.73667.0565.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,496.821,754.5249.8 %5.0871.74274.1868.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,146.247,332.8454.6 %5.01,482.69879.4540.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,621.341,166.0055.5 %5.0605.51238.4960.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,349.2512,704.4617.2 %5.03,151.511,969.5037.5 %5.0
รวม 618,158 489,109 20.88 % 67,422 22,178 67.11 %