สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,403.03512.0078.7 %5.0673.05143.9278.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,764.619,472.0054.4 %5.074.17170.08-129.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,807.569,956.007.9 %3.555.19115.47-109.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก11,350.164,871.5257.1 %5.01,110.44260.3276.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,358.861,798.0046.5 %5.0958.30222.9976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก29,315.659,096.0069.0 %5.02,897.93401.0086.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด57,064.3025,900.0054.6 %5.02,763.38709.6574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,733.066,764.56-18.0 %0.01,186.491,136.204.2 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก10,620.942,083.0080.4 %5.0787.1767.0391.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก11,956.122,925.6875.5 %5.01,338.63795.5740.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,153.751,453.0053.9 %5.0977.3267.3293.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,256.811,269.0061.0 %5.0977.32331.4366.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก11,623.223,036.0073.9 %5.01,205.50653.6045.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,223.522,626.3018.5 %5.0608.41158.6573.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก12,704.334,542.0064.2 %5.01,623.85600.6463.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,442.103,375.1870.5 %5.01,148.47148.4187.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,252.116,058.1254.3 %5.01,300.60135.5789.6 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,677.685,250.2574.6 %5.0544.940.9599.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด94,174.5650,997.0045.8 %5.01,216.96347.5071.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่415,536.1021,051.83-35.5 %0.03,005.005,436.00-80.9 %0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,417.191,026.0076.8 %5.01,148.45311.7172.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,425.9711,411.3120.9 %5.05,314.29190.9596.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,492.63426.0087.8 %5.0101.5749.4751.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,631.24300.0081.6 %5.038.1713.3265.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,631.24321.0080.3 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,228.491,729.0046.4 %5.01,053.3958.2494.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,818.07491.0082.6 %5.0844.2148.1794.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก11,356.184,676.4758.8 %5.01,091.41211.1580.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก22,943.627,066.0069.2 %5.01,680.921,245.7725.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,230.536,238.0056.2 %5.02,289.42219.0390.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,344.722,315.0030.8 %5.01,110.42309.3472.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก94,984.828,282.9191.3 %5.04,654.30118.8797.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,708.023,134.0064.0 %5.01,072.39201.4181.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,888.933,387.0030.7 %5.0773.24405.2747.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก11,110.962,170.0080.5 %5.01,015.36192.8381.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,761.591,181.1657.2 %5.0706.1747.8893.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก10,556.861,904.0082.0 %5.0393.2214.0396.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,335.174,193.4359.4 %5.0483.72111.1577.0 %5.0
เรือนจำกลางตาก 24,210.4545,802.64-89.2 %0.01,013.04447.7555.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,808.58835.0070.3 %5.0806.170.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,824.313,233.4044.5 %5.02,042.18141.2193.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,858.39835.0070.8 %5.0545.64423.8022.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,364.132,966.3044.7 %5.01,091.41243.9577.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก12,327.864,063.3367.0 %5.01,521.58321.1078.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก10,990.012,713.2075.3 %5.0977.33168.3082.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 121,284.8211,145.4147.6 %5.05,678.54103.2798.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,836.876,669.1672.0 %5.02,762.78375.6286.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,319.404,392.6030.5 %5.0422.50462.71-9.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก30,621.1330,480.610.5 %0.5289.16327.92-13.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,480.1825,524.40-31.0 %0.01,094.78857.7121.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก46,474.7526,628.0042.7 %5.01,368.17673.5550.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด29,980.006,041.0079.8 %5.01,285.31457.2764.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก22,334.8310,834.2651.5 %5.02,478.762,436.061.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,387.032,825.5616.6 %5.01,148.45617.5746.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,541.05671.0073.6 %5.0692.08169.1075.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก41,155.2914,472.0064.8 %5.06,624.962,755.8558.4 %5.0
รวม 891,084 433,423 51.36 % 80,154 26,637 66.77 %